PAMIĘTAJMY: JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI!::Zapraszamy do przeglądania zakładki "Galeria".::SZKOŁA POSIADA CERTYFIKAT "SZKOŁY NIEPODLEGOLEJ"

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICA

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską, ponieważ nie jest zdolne do samodzielnego prowadzenia swoich spraw. Z tego względu wymaga pomocy i ochrony ze strony osób dorosłych. Taką pomoc i ochronę zarazem ma dziecku gwarantować przysługująca rodzicom władza rodzicielska.

Władza rodzicielska to prawa i obowiązki rodziców względem dziecka.

Rodzice mają prawo do:

Wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, biorąc pod uwagę stopień dojrzałości dziecka oraz wolność jego sumienia i wyznania a także jego przekonania.

Informacji o zasadach oceniania wewnątrzszkolnego, a w szczególności o: wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen, przewidywanych sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie podwyższenia śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej, warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania.

Informacji na temat pomocy psychologiczno- pedagogicznej przysługującej dziecku.

Wyrażenia zgody na objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi oraz nauką w klasie terapeutycznej.

Znajomości i opiniowania programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły ( dokument ten zostają przyjęty uchwałą Rady Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną).

Wglądu w dokumenty dotyczące działalności szkoły (tj. statut oraz zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania zawarte w statucie).

Uzyskiwania bieżącej, rzetelnej informacji o postępach, trudnościach w nauce i ich przyczynach, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach swoich dzieci.

Obowiązki rodziców wynikające z Ustawy o systemie oświaty:

Dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.

Zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.

Zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych.

Zapewnienie dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, warunków nauki określonych w   zezwoleniu.

Powiadamianie organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego.

Obowiązki rodziców wynikające z Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego:

Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich.

Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w poszanowaniu i akceptowaniu innych ludzi i ich przekonań.

Rodzice mają obowiązek poświęcać czas i uwagę swoim dzieciom tak, aby wzmocnić wysiłki szkoły skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania i wychowania.

 

Granicę władzy rodzicielskiej wyznacza dobro dziecka.

Właściwie rozumiane dobro dziecka wymaga od rodziców osobistego oddziaływania na dzieci własnym przykładem i autorytetem. To także okazywanie dziecku zainteresowania i poświęcenia, służenie pomocą i radą, sprawowanie osobistej opieki i nadzoru, sprawiedliwe traktowanie.

 

 

 

 

STRACHUCZNIAKI
fio