PAMIĘTAJMY: JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI!::Zapraszamy do przeglądania zakładki "Galeria".

Pojekt pt.:„Podniesienie jakości edukacji SP Strachocin”.

Na terenie naszej szkoły od listopada 2017r. do sierpnia 2020r. realizowany jest projekt pt.:„Podniesienie jakości edukacji SP Strachocin”.

. Projekt został przygotowany przez Fundację „Milon” we współpracy z SP Strachocin i uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na projekt, którego celem jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych. .

Projekt zakłada Podniesienie jakości nauczania w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w SP Strachocin poprzez doposażenie szkoły w sprzęt TIK, pracownie matematyczno-przyrodniczą, sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz szkolenia dla nauczycieli do rozpoznawania i wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych SP Strachocin do czerwca 2018 roku.

Osiągnięcie powyższych celów będzie możliwe dzięki stworzeniu w ramach projektu m.in. pracowni komputerowej z 24 w pełni wyposażonymi stanowiskami dla uczniów, pracowni do nauczania metodą eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych wyposażoną w 10 stanowisk uczniowskich i jedno nauczyciela w tym dygestorium do bezpiecznego przeprowadzania reakcji chemicznych oraz zestawy wielofunkcyjne do prowadzenia eksperymentów.

W celu przeprowadzenia kompleksowej indywidualnej diagnozy uczniów oraz wsparcia ucznia w zakresie zdiagnozowanych deficytów fundacja zakupi odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne m in. programy komputerowe do diagnozy i wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych w zakresie: logopedii, socjoterapii i uzdolnień uczniów.

W ramach projektu odbywają się także Warsztaty z robotyki z wykorzystaniem klocków LEGO Mindstorms, warsztaty matematyczne na poziomie wyższym niż program szkolny.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

mmmmm
orange
STR