PAMIĘTAJMY: JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI!::Zapraszamy do przeglądania zakładki "Galeria".

Program Wychowawczo–- Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Strachocinie - Rok szkolny 2017/2018

 

 

PWPS

 

Program
Wychowawczo-Profilaktyczny
Szkoły
 Szkoła Podstawowa w Strachocinie 

Rok szkolny 2017/2018

 

 


 

Spis treści

 

1.Charakterystyka sylwetki absolwenta –. 5

2.Analiza dotychczasowych działań szkoły słabe i mocne strony szkoły. 6

3.Wizja i misja. 6

4.Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018. 7

5.Konstruowanie strategii wychowawczo-profilaktycznej 7

5.1 Program Wychowawczo–- Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Strachocinie - Rok szkolny 2017/2018. 9

5.2 Treści wychowawczo-profilaktyczne do zrealizowania na godzinach do dyspozycji wychowawcy. 14

6.Powinności i treści wychowawcze właściwe dla poszczególnych zajęć edukacyjnych. 17

6.1 Klasy 1-3. 17

6.2 Klasy 4-7. 18

7.Strategia ewaluacyjna programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 25

8.Plany wychowawczo-profilaktyczne klas. 26

KLASA I 26

KLASA II 27

KLASA III 28

KLASA IV 29

KLASA V 32

KLASA VI 35

KLASA VII 37

 

 

 
Akty prawne:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,
w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji
i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez ONZ dnia 20 listopada 1989 roku (Dz. U. 1991 nr 120, poz. 526).

Preambuła z ustawy:

Kształcenie w szkole podstawowej stanowi fundament wykształcenia. Zadaniem szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia.

Najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.

 

Wprowadzenie.

 Na bazie analizy i wywiadów oczekiwań rodziców, nauczycieli i uczniów, analizy programów, dokumentów pedagoga itp. modyfikujemy działania wychowawczo-profilaktyczne szkoły zgodnie z  ustawą Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016r.

Opracowany Program Wychowawczo-Profilaktyczny jest zbiorem działań, które mają za zadanie wspomagać i kształtować prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Ich celem jest zapobieganie pojawieniu się i rozwojowi danego niekorzystnego zjawiska w konkretnej sytuacji i grupie społecznej, jak też promowanie alternatywnych, pozytywnych zjawisk, form spędzania czasu
w stosunku do tych, które usiłuje się wyeliminować.

W społeczności szkolnej należy wyróżnić wiele symptomów, które mogą wskazywać na istnienie problemów. Do najpoważniejszych, ale zarazem najłatwiej zauważalnych wskaźników występujących wśród uczniów należą:

 • ·         występowanie agresji słownej,
 • ·         problemy w nauce, brak motywacji do przyswajania nowej wiedzy, niskie    potrzeby i aspiracje edukacyjne,
 • ·         trudności dydaktyczne,
 • ·         absencja uczniów,

Zadaniem szkoły jest prowadzenie ciągłej ewaluacji wskazanych zjawisk analizowanie informacji na temat warunków społecznych i materialnych danej rodziny.

Wychodzimy z założenia, że silna więź emocjonalna ucznia ze szkołą, a także nawiązanie współpracy
i trwałej relacji pomiędzy pracownikami szkoły, a opiekunami uczniów, jest w stanie w znacznej mierze przeciwstawić się zagrożeniom. Wspólne działanie na polu rodzinnym i szkolnym może przynieść zamierzony efekt w momencie, gdy ustalono wspólne cele, a obie strony dialogu traktują się po partnersku. Celem prowadzonych działań wychowawczo-profilaktycznych jest dostarczenie narzędzi, które wzmocnią poczynania szkoły, a w konsekwencji doprowadzą do osiągnięcia sukcesu na polu wychowania
i profilaktyki.

Ustawa Prawo Oświatowe podkreśla wychowawczą rolę szkoły, definiując wychowanie jako: „Wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej
i społecznej, które powinno być wzmocnione i uzupełnione przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży”.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,
w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356) reguluje działania wychowawczo-profilaktyczne jakie powinny zostać spełnione przez każdą placówkę szkolną. Proponowane przez nas rozwiązania odwołują się do opisanej tam podstawy programowej oraz celów wychowawczych.

Wszystkie proponowane przez nas działania, poza oczywistą promowaną tam tematyką, mają również na celu ułatwienie uczniom nabywania umiejętności życia w społeczeństwie, dążą do socjalizacji jednostki.
W związku z tym ich celem jest usprawnienie komunikacji, współpracy w grupie (również w środowiskach wirtualnych), ale również pozwalają na rozwijanie zdolności indywidualnej oraz zespołowej pracy czy organizacji i zarządzanie zespołami.

Ponadto cele edukacyjne opisane w nowej podstawie programowej zakładają, że w szkole podstawowej będzie kładło się duży nacisk na integralny rozwój w sferach: fizycznej, intelektualnej, emocjonalnej, społecznej oraz duchowej uczniów. Dzięki odkrywaniu przez dziecko własnych możliwości oraz gromadzenie własnych doświadczeń następuje proces jego wychowania. Młody człowiek podejmując się działania zawsze może liczyć na wsparcie swojego nauczyciela. Nauka będzie prowadzona poprzez wykonywanie prostych czynności, ciągłą praktykę oraz podejmowanie intelektualnych wyzwań.  W efekcie takiego wsparcia oraz zaspakajania swoich naturalnych potrzeb rozwojowych dziecko osiąga dojrzałość do podejmowania nauki na następujących po sobie etapach edukacyjnych.


 

1.Charakterystyka sylwetki absolwenta

Absolwent Szkoły podstawowej w Strachocinie osiągnął dojrzałość w sferach:

FIZYCZNEJ

 • ·         Dba o estetykę wyglądu oraz higienę osobistą,
 • ·         Rozumie potrzebę zdrowego trybu życia,
 • ·         Efektywnie gospodaruje swoim wolnym czasem,
 • ·         Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,
 • ·         Potrafi udzielić pomocy przedmedycznej.

SPOŁECZNEJ

 • ·         Jest uczciwy, koleżeński,
 • ·         Zna swoje obowiązki, wypełnia je i potrafi korzystać ze swoich praw,
 • ·         Szanuje własne i społeczne mienie,
 • ·         Potrafi przedstawić swoje poglądy, szanuje zdanie innych,
 • ·         Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym,
 • ·         Sumiennie wywiązuje się z powierzonych prac oraz samodzielnie podejmowanych zadań,
 • ·         Potrafi wytrwale realizować postawione cele,
 • ·         Cechuje go odwaga cywilna, umie przyznać się do zachowania nieuczciwego i jest gotów ponieść konsekwencje takiego zachowania,
 • ·         Jest zawsze szczery i prawdomówny wobec kolegów i pedagogów,
 • ·         Przestrzega zasad kulturalnego komunikowania się,
 • ·         Potrafi rzetelnie pracować i współpracować w zespole,
 • ·         Zawsze chętnie pomaga kolegom zarówno w nauce jak i innych sprawach życiowych,
 • ·         Włącza się w pracę na rzecz wolontariatu.

EMOCJONALNEJ

 • ·         Uczeń jest zawsze taktowny i życzliwy wobec otoczenia,
 • ·         Umie odróżnić dobro od zła, jest wrażliwy na krzywdę innego człowieka,
 • ·         Reaguje na potrzeby i krzywdę innych,
 • ·         Dostrzega własne i innych niewłaściwe zachowanie,
 • ·         Posiada motywację wewnętrzną do samorozwoju
 • ·         Potrafi eksponować swoje mocne strony.

DUCHOWEJ

 • ·         Jest odpowiedzialny, kulturalny, wrażliwy, tolerancyjny,
 • ·         Jest patriotą: szanuje historię, kulturę, tradycję narodową i regionalną, utożsamia się z symbolami narodowymi,
 • ·         Dostrzega piękno i bogactwo otaczającej go przyrody, troszczy się o jej ochronę,
 • ·         Szanuje i pielęgnuje wartości rodzinne,
 • ·         Swoją postawą wyraża szacunek wobec ludzi innych ras, wyznań, przekonań.

 

INTELEKTUALNEJ

 • ·         Posiada rozległą wiedzę o otaczającym go świecie,
 • ·         Poprawnie posługuje się językiem ojczystym,
 • ·         Potrafi samodzielnie się uczyć i planować organizować i oceniać swoją pracę,
 • ·         Potrafi twórczo myśleć i działać,
 • ·         Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy, rozwijania swoich umiejętności, talentów
  i zainteresowań,
 • ·         Wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce,
 • ·         Z dystansem podchodzi do informacji ze środków masowego przekazu,
 • ·         Odróżnia fikcję od świata realnego w przekazach medialnych.

2.Analiza dotychczasowych działań szkoły słabe i mocne strony szkoły

Słabe strony

Mocne strony

 • Brak miejsca w szkole: brak stołówki, biblioteki z czytelnią, zaplecza gospodarczego, ciasne korytarze,
 • Brak Sali gimnastycznej, zajęcia wychowania fizycznego prowadzone na korytarzu szkolnym,
 • Brak pracowni przedmiotowych,
 • Brak wyposażenia niektórych pracowni
 • Zdiagnozowane przypadki przemocy werbalnej,
 • Brak pomieszczeń dla Oddziałów Przedszkolnych,
 • Utrudniony dostęp do ośrodków sportowych i kulturalnych
 • Niewłaściwe nawyki żywieniowe uczniów,
 • Niewłaściwe i nadmierne korzystanie ze środków multimedialnych Internetu, telefonów,
 • Opieka świetlicowa z podziałem na młodszych i starszych
 • Aktywnie działające koła zainteresowań
 • Uczestnictwo w wielu programach
 • Szkoła kameralna: mała społeczność, brak anonimowości ucznia (szkoła przyjazna i „rodzinna”)
 • Dostrzeganie drobnych sukcesów dziecka
 • Wzmacnianie dziecka
 • Ocenianie postępów według możliwości
 • Wspieranie rodziców w przekazywaniu wartości
 • Autentyczny dialog nauczycieli i rodziców
 • Uczenie dzieci umiejętności dostosowywania się do różnych sytuacji
 • Przygotowywanie dzieci do ról w społeczeństwie
 • Dobra współpraca kadry (otwartość)
 • Wysoko wykwalifikowana kadra
 • Otwartość szkoły na potrzeby rodziców i dzieci
 • Dobra współpraca ze środowiskiem lokalnym

 

3.Wizja i misja

WIZJA SZKOŁY

Nasza szkoła jest przyjazna i bezpieczna. Promuje zdrowy i ekologiczny styl życia, stwarza optymalne warunki rozwoju intelektualnego i emocjonalnego uczniów, gwarantuje atrakcyjne i skuteczne nauczanie.

To placówka, która kształtuje swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie uniwersalnego systemu wartości, dziedzictwa historycznego i kulturowego tak, aby poprzez właściwe kreowanie własnego rozwoju, godnie wpisać się w kształtowanie otaczającej rzeczywistości.

Nasza szkoła uwzględnia potrzeby i możliwości uczniów, rozwija ich zainteresowania i uzdolnienia. Współpracuje z rodziną, ze środowiskiem lokalnym, z instytucjami. 

 

MISJA SZKOŁY

Jesteśmy po to, aby:

 • Wszechstronnie i efektywnie kształcić w poczuciu bezpieczeństwa, radości i tolerancji dla innych, dbając jednocześnie o harmonijny rozwój każdego naszego ucznia.
 • Zapewnić naszym uczniom wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki w klimacie życzliwości, profesjonalizmu, bezpieczeństwa i dobrej organizacji pracy. 
 • Kształtować dziecko, które świadomie dokonuje wyborów, jest wrażliwe, pewnie porusza się w określonym systemie wartości.
 • Przygotować uczniów do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie XXI wieku.
 • Wspierać rodzinę w procesie wychowania młodego człowieka.
 • Motywować i wspierać pracowników, aby z satysfakcją i zaangażowaniem wykonywali swoją pracę.
 • Cieszyć się uznaniem w środowisku.   

4.Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

 • Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 • Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
 • Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
 • Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
 • Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
 • Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

5.Konstruowanie strategii wychowawczo-profilaktycznej

Działalność wychowawcza polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferach:

 • ·         fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności, pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;
 • ·         emocjonalnej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;
 • ·         społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;
 • ·         duchowej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w  tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia;
 • ·         intelektualnej – ukierunkowanej na zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do osiągania sukcesów edukacyjnych oraz rozwijania zainteresowań.

 

Działania profilaktyczne pozwalają stworzyć odpowiedni wzór zachowań społecznych, które przyczyniają się do obniżenia prawdopodobieństwa pojawienia się danego niewłaściwego zjawiska. Naszym zadaniem jest dostarczanie silnych pozytywnych wzorców i przeżyć, wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie posiadanych przez nich zdolności oraz wspieranie ambitnych postaw.

Działania szkoły powinny obejmować trzy poziomy profilaktyki:

 • ·         profilaktyka uniwersalna – pierwszy poziom – skierowana do wszystkich uczniów i nauczycieli. Jej celem jest budowanie zdrowych i trwałych relacji w obrębie szkolnej społeczności.
 • ·         profilaktyka selektywna – drugi poziom – działania skupione są na osobach z grupy zwiększonego ryzyka (np. uczniach z problemami zdrowotnymi, ekonomicznymi, rodzinnymi, z trudnościami
  w nauce). Zadaniem szkoły i pracowników jest określenie potrzeb i trudności uczniów z grupy ryzyka oraz wsparciu ich w przezwyciężeniu trudności.
 • ·         profilaktyka wskazująca – trzeci poziom – działanie skupiają się na osobach z grupy wysokiego ryzyka, tj. po próbie samobójczej. Profilaktyka wskazująca zawiera w swoich działaniach również te wynikające z działań drugiego poziomu.

 

W roku szkolnym 2017/2018 działania PWPS skupiają się na następujących działaniach określonych na podstawie diagnozy i obserwacji oraz konsultacji z nauczycielami, rodzicami uczniami:

 • ·         Propagowanie bezpiecznego korzystania ze środków multimedialnych.
 • ·         Motywowanie do uczenia się
 • ·         Propagowanie zdrowego stylu życia
 • ·         Wolontariat szkolny

 

 

5.1 Program Wychowawczo–- Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Strachocinie - Rok szkolny 2017/2018

 

Priorytet

Zadanie

Sposób realizacji

Odpowiedzialny

Termin oraz częstotliwość

Odbiorca

 1. Moda na  bezpieczeństwo w Internecie.
  1. Promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu, upowszechnianie materiałów o zjawisku cyberprzemocy.
  2. Edukacja medialna mające na celu kształtowanie wysokiego poziomu rozwoju intelektualnego i wiedzy.
  3. Zapoznanie uczniów z zaletami i wadami korzystania z nowych mediów.
  4. Przygotowanie uczniów do krytycznego i selektywnego odbioru treści znalezionych w Internecie
  5. Zaangażowanie młodych ludzi do aktywnego działania w sytuacji pojawienia się zjawiska cyberprzemocy.
  6. 6.      Zachęcenie do udziału w kampaniach, wydarzeniach oraz projektach społecznych propagujących zdrowy i aktywny styl życia.
 

- materiały edukacyjno-informacyjne,

Psycholog,

Pedagog,

03.2018r.

Zebranie z rodzicami

Rodzice / opiekunowie

- warsztaty z psychologiem/ pedagogiem szkolnym, dotyczące zjawiska cyberprzemocy

Psycholog,

Pedagog,

02.2018r.

Uczniowie

- konkurs dot. Bezpieczeństwa w Internecie

Psycholog

02.2018r.

 

- Piknik Profilaktyczny

Pedagog, Psycholog

09.2017r.

 

-Kampania społeczna DBI

Pedagog, Psycholog,

Samorząd Szkolny

02.2018r.

- lekcje Informatyki

Nauczyciele informatyki

Cały rok szkolny wg rozkładu materiału

- skrzynka zaufania

Samorząd Szkolny

Cały rok szkolny

- godziny wychowawcze w klasach IV-VII

Wychowawcy IV-VII

Wg planu wychowawczo-profilaktycznego klasy

2. Moda na uczenie się.

 1. Utrzymywanie stałej współpracy
  z rodzicami/ opiekunami uczniów.
 2. Kształtowanie umiejętności organizacji czasu oraz przestrzeni do pracy.
 3. Budowa systematyczności w nauce oraz wypracowanie metody powtórek.
 4. Kształtowanie umiejętności oceny własnej pracy.
 5. Uświadamianie rodziców / opiekunów o konieczności wsparcia oraz okazywaniu akceptacji dziecka.
 6. Informowanie rodziców / opiekunów w jaki sposób mają pracować ze swoją pociechą.
 7. Wskazanie poradni, w których pracują specjaliści zajmujący się daną tematyką.

 

- Zebrania z rodzicami,

 

-Pedagogizacja rodziców, ulotki,

- Echo zebrania,

Psycholog,

 

Pedagog, wychowawcy,

Wg harmonogramu zebrań

Rodzice

- Konsultacje, porady Pedagoga, Psychologa,

 

Psycholog,

Pedagog

Wg potrzeb

Rodzice,

Uczniowie

- Lekcje wychowawcze,

 

Wychowawcy

Wg planu wych. klasy

Uczniowie

- Specjalistyczne zajęcia dodatkowe,

Nauczyciele, specjaliści

Wg rozkładu zajęć

Uczniowie

- Indywidualizacja pracy z uczniem,

-Elementy oceniania Kształtującego (NaCoBeZU, cel lekcji w języku ucznia, ocena koleżeńska, itp.),

- Stosowanie aktywnych form i metod pracy na lekcjach,

Nauczyciele,

 

Cały rok szkolny

Uczniowie

- Kierowanie na badania do Poradni,

-Pomoc PP,

 

Wychowawcy, Pedagog, Dyrektor, rodzice

Wg potrzeb

Uczniowie

 

 

 

 


 

3.Moda na zdrowie.

 1. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 2. Uświadamianie znaczenia zdrowego odżywiania i sportu w życiu dziecka.
 3. Edukowanie na temat zdrowego odżywiania.
 4. Propagowanie wśród uczniów zdrowego trybu życia.
 5. Uświadamianie uczniom jak ważne jest zdrowe odżywianie się.
 6. Nauka gotowania/ przyrządzanie posiłków.
 7. Świadomość znaczenia ruchu fizycznego w życiu każdego człowieka.
 8. Zwiększenie aktywności fizycznej i wyrobienie nowych nawyków.
 9. Wzrost wiedzy na temat chorób związanych ze złym odżywianiem, brakiem ruchu, czy utrzymywaniem niewłaściwej/ nieodpowiedniej higieny osobistej,
 10. Doskonalenie umiejętności niesienia pomocy przedmedycznej.

 

- Warsztaty dotyczące udzielania pomocy przedmedycznej,

 

K. Żyła, J. Kłoczko

Pielęgniarka szkolna

 

Uczniowie

- Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego,

- Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna

Psycholog

Listopad/Grudzień

Uczniowie, Rodzice

- Spotkanie z dietetykiem,

 

Psycholog

 

Marzec

 

Rodzice, uczniowie

- Piknik Profilaktyczny.

 

Psycholog,

Pedagog

Wrzesień

 

Rodzice, Uczniowie

- Zaangażowanie w szkolne akcje promujące zdrowy styl życia:

- Strażnicy Ostoi,

- Higiena słuchu i głosu- walka z hałasem - na przerwach,

- Mleko w szkole,

- Owoce w szkole,

- Zdrowe zakupy,

- Europejski Tydzień Sportu,

- Higiena Jamy ustnej,

- Higiena Okresu Dojrzewania,

- Wycieczki, rajd,

- Aktywne zajęcia na świetlicy,

- Woda w Naszej Szkole,

- Ręce Pod Mikroskopem,

- Zdrowe śniadanie,

- Dzień Sportu,

- Master Szef,

 

Wyznaczeni nauczyciele, pielęgniarka szkolna,

Koordynator programu Szkoła Promująca Zdrowie

Wg harmonogramu programu

Szkoła Promująca Zdrowie

Uczniowie, Rodzice

 

 

 1. Moda na życzliwość.
 2. Promowanie zachowań zgodnych ze społecznie akceptowanymi normami.
 3. Zaangażowanie rodziców / opiekunów do współpracy przy promowaniu poprawnego stylu zachowania – przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym i przemocowym
 4. Budowanie postawy życzliwości, akceptacji  i otwartości na drugiego człowieka w świadomości dzieci i młodzieży.
 5. 4.      Rozwijanie postaw prospołecznych oraz dbanie o wspólne dobro, pielęgnowanie postaw patriotycznych,
 6. Uczenie uczniów prawidłowych form zachowania w sytuacjach trudnych.
 7. Udział w kampaniach społecznych
 8. Przeciwdziałanie zjawisku agresji
   i przemocy rówieśniczej w szkole.
 9. Zaznajomienie uczniów z terminem agresji i przemocy zarówno w szkole jak i rodzinie oraz promowanie poprawnego wzorca zachowania.
 

- Wolontariat szkolny

Koordynator szkolnego wolontariatu

Cały rok szkolny, Wg harm. szkolnego koła wolontariatu

Rodzice, uczniowie.

- Włączanie do współpracy rodziców / opiekunów przy organizowanych akcjach: Tydzień Życzliwości, Piknik Profilaktyczny, DBI, itp.

Wychowawcy, koordynatorzy akcji

Cały rok szkolny wg potrzeb

Rodzice, opiekunowie.

-prowadzenie konsultacji indywidualnych z uczniami, rodzicami, nauczycielami; tworzenie przyjaznej, otwartej i komfortowej atmosfery w szkole

Pedagog, Psycholog

Wychowawcy

 

Wg potrzeb  

Uczniowie, rodzice, nauczyciele

- Organizowanie lekcji z wychowawcą dotyczących tematyki agresji słownej,

 

Wychowawcy

Wg planu wychowawcy klasy

Uczniowie

- Pielęgnowanie tradycji,

uczenie wykazywania właściwej postawy podczas obchodów państwowych
i szkolnych

Wszyscy, nauczyciele.

 

Wg kalendarza imprez szkolnych.

 

Uczniowie

- Organizowanie zebrań (tzn. wywiadówki, dni otwarte szkoły);

Wszyscy nauczy6ciele

Wg planu zebrań

Rodzice, opiekunowie

- Dyżury personelu szkolnego podczas przerw;

Wszyscy nauczy6ciele

Cały rok szkolny

Wszyscy nauczyciele, pracownicy

-Zajęcia psychoedukacyjne, profilaktyczne prowadzone przez specjalistów (psycholog, pedagog);
Udział w kampaniach społecznych;

Psycholog, pedagog

Wg potrzeb

Uczniowie, rodzice

-Podejmowanie konsekwentnych działań w sytuacji pojawienia się zachowań agresywnych;

 

Wszyscy nauczyciele,

Cały rok szkolny

 

Uczniowie

- Wdrażanie działań Programu Przeciwdziałania Agresji Słownej „Nie rań mnie słowem”.

 

Wychowawcy, nauczyciele, koordynator programu.

Wg harmonogramu

Uczniowie

 

 

5.2 Treści wychowawczo-profilaktyczne do zrealizowania na godzinach do dyspozycji wychowawcy

KLASA

SFERY

TREŚCI DO REALIZACJI

IV

Fizyczna - zdrowie

Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu.

Społeczna – kształtowanie relacji

Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi. - Promowanie idei wolontariatu.

Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej podstawę współdziałania.

Duchowa / Emocjonalna

Kultura, wartości, normy

Zapoznanie z rolą zainteresowań w życiu człowieka.

Uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania.

Kształtowanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia.

Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze.

Profilaktyka zachowań ryzykowanych

Zwiększanie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń
z nimi związanych. Redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów rozwiązywania problemów.

Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania
z nowoczesnych technologii informacyjnych

Rozwijanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi.

V

 

Fizyczna - zdrowie

Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.

Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowania ograniczeń i niedoskonałości.

Społeczna – kształtowanie relacji

Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współpracy.

Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat).

Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi, ich sposobów rozwiązywania problemów, na nową wiedzę.

Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących
i autorytetów.

Duchowa / Emocjonalna

Kultura, wartości, normy

Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów.

Budowanie samoświadomości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz postaw.

Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji.

Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się
z uwzględnieniem sytuacji i miejsca.

Profilaktyka zachowań ryzykowanych

Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji.

Rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania.

Dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych na motywację do podejmowania różnorodnych zachowań.

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i internetu.

VI

Fizyczna - zdrowie

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych cech osobowości.

Kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej osoby, np. świadomości mocnych i słabych stron.

Rozwijanie postawy prozdrowotnej, jako najważniejszych wartości. (aktywność fizyczna, zdrowe żywienie, zdrowie psychiczne).

Społeczna – kształtowanie relacji

Kształtowanie umiejętności współpracy w dążeniu do osiągnięcia celu. Uwrażliwianie na różne obszary ludzkich problemów i potrzeb poprzez krzewienie potrzeby udzielania pomocy (wolontariat).

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań i poglądów.

Rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny w życiu człowieka.

Rozwijanie samorządności.

Duchowa / Emocjonalna

Kultura, wartości, normy

Rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii i samodzielności

Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów na zachowanie. Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników które na nie wpływają.

Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego

Profilaktyka zachowań ryzykowanych

Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach.

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz z zachowaniami agresywnymi.

Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci

VII

Fizyczna - zdrowie

Kształtowanie postawy proaktywnej, w której uczeń przejmuje inicjatywę, ale też odpowiedzialności za swoje działania, decyzje. (jestem odpowiedzialny za siebie)

Kształtowanie umiejętności świadomego wyznaczania sobie konkretnych celów, umiejętności hierarchizacji zadań. (moja przyszłość)

Rozwijanie postawy prozdrowotnej jako najważniejszych wartości. (aktywność fizyczna, zdrowe żywienie, zdrowie psychiczne).

Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego potencjału. (moje mocne strony)

Kształtowanie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych w okresie dojrzewania.

Społeczna – kształtowanie relacji

Kształtowanie umiejętności wchodzenia w interakcje z ludźmi
w sposób zapewniający zadowolenie obydwu stron (komunikacja)

Kształtowanie umiejętności szukania inspiracji, rozwijanie własnej kreatywności. Rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych (wolontariat).

Duchowa / Emocjonalna

Kultura, wartości, normy

Popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia
i samokształcenia, zaangażowania w zdobywanie wiedzy
i umiejętności.

Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, prawdomówność, rzetelność i wytrwałość.

Umacnianie więzi ze społecznością lokalną

Profilaktyka zachowań ryzykowanych

Rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za dokonywane wybory i postępowanie.

Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania
w sprawach nieletnich.

Rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, niesienia pomocy dotkniętym nimi osobom oraz minimalizowania ich negatywnych skutków. (pomoc przedmedyczna)

Rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia siebie poprzez poszukiwanie i udzielanie odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Jakie są moje cele i zadania życiowe?

 


6.Powinności i treści wychowawcze właściwe dla poszczególnych zajęć edukacyjnych

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Sfera

Wymagania szczegółowe uczeń

Fizyczna

Rozwijanie skutecznego działania i komunikacji. Dbanie o higienę, pielęgnację ciała, odżywianie i swój tryb życia. Wykorzystywanie własnej aktywności ruchowej w życiu. Respektowanie przepisów gier i zabaw zespołowych oraz ruchu drogowego
i poruszania się w miejscach publicznych.

Rozwijanie świadomości, iż nieodpowiedzialne korzystanie z technologii ma wpływ na utratę zdrowia człowieka. Dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych. reagowanie stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia jego lub innej osoby.

Emocjonalna

Rozpoznawanie i nazywanie uczuć i emocji swoich i innych. Współpracowanie
w grupie. Rozumienie wartości rodziny, społeczności szkolnej i narodowej.

Społeczna

Uświadamianie wartości uznanych przez środowisko domowe, szkolne, lokalne
 i narodowe. Szanowanie symboli narodowych. Krytyczne ocenianie postępowania swojego i innych. Konsekwentne przyjmowanie swojego działania. Wyrażanie swoich oczekiwań i potrzeb. Rozwijanie szacunku wobec innych ludzi. Organizowanie sobie wolnego czasu. Ćwiczenie bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Darzenie szacunkiem, życzliwością innych, angażowanie się w działania wolontariatu.

Intelektualna

Rozwijanie samodzielnego, logicznego, twórczego, krytycznego i refleksyjnego myślenia. Poprawne posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie. Samodzielne korzystanie z dostępnych źródeł informacji. Rozwijanie i ćwiczenie doświadczania, formułowania wniosków i spostrzeżeń. Kształtowanie uczestniczenia w kulturze
i wyrażania jej za pomocą środków ekspresji i nowoczesnej technologii. Wykorzystanie wiedzę i umiejętności w nowych sytuacjach życiowych.

Duchowa

Rozwijanie poczucia swojej godności i innych. Kształtowanie świadomości konsekwencji własnych wyborów i brania za nie odpowiedzialności. Rozwijanie wartości, co jest dobre, a co złe w otaczającym świecie, Kształtowanie wartości swojego zdania. Kształtowanie i rozwijanie relacji z innymi osobami (rówieśnicy, nauczyciele), szanowanie ich wartości i swoich. Kształtowanie dobrego zachowania na podstawie doświadczeń ze świata realnego oraz przykładów tekstów literackich, filmów i innych źródeł.

6.1 Klasy 1-3

 

JĘZYK OBCY

M. Rembas, M. Kumor

Sfera

Wymagania szczegółowe uczeń

Fizyczna

Uczeń korzysta z różnych źródeł informacji w języku obcym nowożytnym

Emocjonalna

Uczeń potrafi współpracować z rówieśnikami w trakcie nauki

Rozbudzanie pozytywnego nastawienia do nauki języka obcego

Społeczna

Uczeń wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka

Uczeń posiada podstawowe informacje o krajach, w których ludzie posługują się danym językiem obcym

Intelektualna

Uczeń potrafi określić, czego się nauczył i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem (poprzez np. oglądanie bajek, korzystanie z różnych słowników)

Duchowa

Budowanie postawy otwartości, tolerancji wobec różnorodności kultur, narodowości, przy jednoczesnym wsparciu ucznia w budowaniu poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości; zachęcanie do refleksji nad zjawiskami typowymi dla kultur innych niż własna

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

A.Griszkienas, M.Rembas

Sfera

Wymagania szczegółowe uczeń

Fizyczna

Przestrzega regulaminu pracowni komputerowej, dba o prawidłową postawę ciała
w pracy z urządzeniami multimedialnymi, przestrzega granic czasowych niezbędnych do utrzymania zdrowia psychicznego i wzroku.

Emocjonalna

Nie zraża się napotkanymi trudnościami bądź potrafi zwrócić się o pomoc do nauczyciela. Przestrzega zasad dotyczących korzystania z efektów pracy innych osób
i związanych z bezpieczeństwem w internecie.

Społeczna

Współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię oraz jej możliwości do komunikowania się w procesie uczenia.

Intelektualna

Posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami. Układa
w logicznym porządku instrukcje składające się na codzienne czynności, planuje działania prowadzące do osiągania celów

Duchowa

Rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania innych osób (również uczniów) korzystających z technologii, zwłaszcza w sieci internet;

 

RELIGIA/ETYKA

T. Gryczkowska

Sfera

Wymagania szczegółowe uczeń

Fizyczna

-

Emocjonalna

Rozwijanie świadomości, że słowa mogą ranić innych, potrafi panować nad emocjami.

Społeczna

Stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie krzywdzi słabszych i pomaga potrzebującym, potrafi zachować się odpowiednio do sytuacji.

Intelektualna

Uwrażliwianie na wiedzę na temat świata, ludzi i zasad panujących we współczesnym świecie, rozwijanie empatii, myślenia o innych (poznaje wolontariat).

Duchowa

Rozróżnianie dobra od zła, podkreślanie znaczenia sprawiedliwości i prawdomówności, Dbanie o słabszych.

 

 

6.2 Klasy 4-7

JĘZYK POLSKI

E. Zdunek

 

Sfera

Wymagania szczegółowe uczeń

Fizyczna

 

Emocjonalna

Rozwija zdolności dostrzegania wartości: prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka i kierowania się tymi wartościami;

Społeczna

Kształtuje umiejętność uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym;

Kształcenie postawy szacunku dla przeszłości i tradycji literackiej jako podstawy tożsamości narodowej;

Rozwijanie zainteresowania kulturą w środowisku lokalnym i potrzeby uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych;

Intelektualna

 • rozwija umiejętność samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania;
 •  rozwija umiejętność rzetelnego korzystania ze źródeł wiedzy, w tym stosowania cudzysłowu, przypisów i odsyłaczy, oraz szacunku dla cudzej własności intelektualnej;
 • rozwija szacunek dla wiedzy, wyrabia pasję poznawania świata i zachęca do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomośc

Duchowa

 • jest zachęcany do rozwijania swoich uzdolnień przez udział w różnych formach poszerzania wiedzy, na przykład w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i wykładach, oraz rozwijania umiejętności samodzielnej prezentacji wyników swojej pracy;
 • kształci nawyki systematycznego uczenia się oraz porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania;
     

 

MATEMATYKA

M. Stawecka

Sfera

Wymagania szczegółowe uczeń

Fizyczna

Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją oraz analizy czynników, które ich demotywują. Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu. Inspirowanie uczniów do myślenia o własnej motywacji do działania. Kształtowanie wśród uczniów właściwej postawy siedzenia przy biurku.

Emocjonalna

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych cech osobowości. Nabywanie umiejętności gromadzenia i porządkowania wiedzy o sobie. Rozwijanie umiejętności komunikacji, wyrażania własnych opinii, przekonań, poglądów, uczuć.

Społeczna

Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji stanowiącej podstawy współdziałania w grupie. Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej pracy w grupie. Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie w dążeniu do osiągnięcia celu.

Intelektualna

Kształtowanie umiejętności szukania inspiracji, rozwijanie własnej kreatywności.

Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi, ich sposobów rozwiązywania problemów. Kształtowanie umiejętności poszukiwania innych rozwiązań danego zadania. Doskonalenie myślenia abstrakcyjnego, a w konsekwencji na naukę przeprowadzania rozumowań  i poprawnego wnioskowania w sytuacjach nowych, a także dotyczących zagadnień złożonych i nietypowych.

Umiejętność przedstawienia nowego rozwiązania dla innych.

Duchowa

 Kształtowanie umiejętności zgodnej współpracy, szanowania zdania innych. Budowanie relacji i życzliwości wśród uczniów. Rozwijanie patriotyzmu i szacunku do tradycji. Uświadamianie uczniom, jak ważne jest bezpieczeństwo w klasie i w szkole dla każdego.

 

JĘZYK OBCY

M.Kumor, I. Kwiecińska

Sfera

Wymagania szczegółowe uczeń

Fizyczna

Uczeń korzysta z różnych źródeł informacji w języku obcym nowożytnym oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych

Emocjonalna

Zachęcanie ucznia do samooceny własnej pracy i stosowanie różnych technik służących uczeniu się

Społeczna

Używanie języka obcego również jako języka komunikacji podczas zajęć w różnych rodzajach interakcji ucz-n-l, ucz-ucz

Stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu przez uczniów własnych zainteresowań oraz pasji

Rozwijanie u uczniów świadomości znaczenia języków obcych w różnych dziedzinach życia społecznego, również w odniesieniu do kariery zawodowej ucznia

Rozwijanie umiejętności lekkich- współpracy, oceny mocnych i słabych stron pracy własnej i kolegów i koleżanek

Umiejętność pracy w grupie, w parach, w pracach  projektowych

Intelektualna

Twórcze wykorzystanie języka- wykorzystywanie domysłu w procesie rozumienia tekstu słuchanego, czytanego, odkrywanie wzorców i formułowanie reguł, techniki werbalne, niewerbalne, mnemotechniki

Duchowa

Kształtowanie postawy ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur, refleksja nad zjawiskami typowymi dla danej kultury oraz stosowanie odniesień do własnej kultury, tradycji, historii

 

GEOGRAFIA

M. Kumor

Sfera

Wymagania szczegółowe uczeń

Fizyczna

Korzystanie z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów, diagramów, danych statystycznych, tekstów źródłowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych

Prowadzenie obserwacji i pomiarów w terenie

Wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności geograficznych w życiu codziennym

Emocjonalna

Refleksja nad pięknem i harmonią świata przyrody i dziedzictwem kulturowym

Kształtowanie emocjonalnych i duchowych więzi z najbliższym otoczeniem, krajem
i całą planetą

Przełamanie stereotypów i kształtowanie postaw szacunku, zrozumienia i akceptacji, poszanowania dla innych kultur przy jednoczesnym zachowaniu poczucia własnej tożsamości narodowej

Społeczna

Podejmowanie konstruktywnej współpracy i umiejętność komunikowania się

Kształtowanie postaw współodpowiedzialności za środowisko geograficzne

Intelektualna

Interpretowanie map, określanie związków i zależności między elementami środowiska przyrodniczego, społeczno-gospodarczego i kulturowego

Stawianie pytań, formowanie hipotez, proponowanie rozwiązań problemów

Rozwijanie wyobraźni przestrzennej

Rozwijanie swoich predyspozycji i talentów, zainteresowań geograficznych

Duchowa

Przyjmowanie postaw szacunku dla środowiska przyrodniczego i kulturowego, rozumienie potrzeby racjonalnego w nim gospodarowania

Poczucie dumy z piękna ojczystej przyrody i dorobku narodu, poczucie tożsamości
i wykazywanie postawy patriotycznej i obywatelskiej.

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

T.Gryczkowska

Sfera

Wymagania szczegółowe uczeń

Fizyczna

Ćwiczy radzenie sobie w sytuacji konfliktu, presji grupy, stresu. Pozyskuje wiedzę o zmianach w organizmie zachodzących w okresie dojrzewania. Poznaje znaczenie szacunku dla ciała i nietykalności cielesnej.

Społeczna

Poznaje i stosuje zasady savoir-vivre'u w różnych sytuacjach społecznych. Utrwala zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej i jej znaczenie w relacjach interpersonalnych. Przyjmuje odpowiedzialność za manifestowane reakcje, wypowiadane i pisane słowa; Kształtuje i wyraża postawy asertywne. Włącza się w życie społeczne przez: wolontariat, stowarzyszenia, grupy nieformalne i aktywność indywidualną. Ujawnia wrażliwość na osoby potrzebujące pomocy i zna konkretne sposoby jej udzielania.

Emocjonalna

Poznaje wartości służące osobowemu rozwojowi. Poznaje znaczenie odpowiedzialności za własny rozwój i samowychowanie. Rozpoznaje, analizuje i ćwiczy wyrażanie uczuć, rozwiązywanie problemów.

Intelektualna

Świadomie i odpowiedzialnie korzysta ze środków społecznego przekazu, w tym z Internetu, dokonując wyboru określonych treści i limitując czas im poświęcany;

Duchowa

Zna wartość rodziny.

 

INFORMATYKA

A.Griszkienas

Sfera

Wymagania szczegółowe uczeń

Fizyczna

Posługuje się technologią zgodnie z przyjętymi zasadami i prawem; przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Emocjonalna

Uznaje i respektuje prawo do prywatności danych i informacji oraz prawo do własności intelektualnej.

Społeczna

Bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programowanie w parach lub
w zespole, realizacja projektów, uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się, projektuje, tworzy i prezentuje efekty wspólnej pracy.

Intelektualna

Ocenia krytycznie informacje i ich źródła, w szczególności w sieci, pod względem rzetelności i wiarygodności w odniesieniu do rzeczywistych sytuacji, docenia znaczenie otwartych zasobów w sieci i korzysta z nich.

Duchowa

Opisuje kwestie etyczne związane z wykorzystaniem komputerów i sieci komputerowych, takie jak: bezpieczeństwo, cyfrowa tożsamość, prywatność, własność intelektualna, równy dostęp do informacji i dzielenie się informacją; postępuje etycznie w pracy z informacjami.

 

HISTORIA

M.Kacperska

Sfera

Wymagania szczegółowe uczeń

Fizyczna

-

Emocjonalna

Rozbudzanie poczucia miłości do Ojczyzny poprzez szacunek i przywiązanie do tradycji i historii własnego narodu oraz jego osiągnięć, kultury oraz języka ojczystego

Społeczna

Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, świadomości obywatelskiej, postawy szacunku i odpowiedzialności za własne państwo, utrwalanie poczucia godności i dumy narodowej. Budowanie szacunku dla innych ludzi oraz dokonań innych narodów.

Kształtowanie szacunku wobec ważnych wydarzeń z dziejów narodu polskiego, zwłaszcza przez dokonania wybitnych postaci historycznych, zapoznanie z symbolami narodowymi, państwowymi i religijnymi, wyjaśnienie ich znaczenia.

Intelektualna

Kształtowanie zdolności humanistycznych, sprawności językowej, umiejętności samodzielnego poszukiwania wiedzy i korzystania z różnorodnych źródeł informacji, formułowania i wypowiadania własnych opinii

Duchowa

Rozbudzanie zainteresowań własną przeszłością, swojej rodziny oraz historią lokalną
 i regionalną. Rozwijanie wrażliwości moralnej i estetycznej. Rozwijanie wyobraźni historycznej. Kształtowanie wartości takich jak: ojczyzna, naród, państwo, symbole narodowe i państwowe, patriotyzm, pamięć historyczna, prawda, sprawiedliwość, dobro, piękno, wolność, solidarność, odpowiedzialność, odwaga, krytycyzm, tolerancja, tożsamość, kultura.  

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

K. Żyła

Sfera

Wymagania szczegółowe uczeń

Fizyczna

Opisuje, jakie znaczenie ma aktywność fizyczna dla zdrowia, opisuje piramidę żywienia i aktywności fizycznej, opisuje zasady zdrowego odżywiania, przestrzega zasady higieny osobistej i czystości odzieży, przyjmuje prawidłową postawę ciała w różnych sytuacjach, wyjaśnia pojęcie zdrowia, opisuje pozytywne mierniki zdrowia, omawia zasady aktywnego wypoczynku zgodne z rekomendacjami aktywności fizycznej dla swojego wieku (np: WHO lub UE), wykonuje ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała, podejmuje aktywność fizyczną w różnych warunkach atmosferycznych, omawia konsekwencje zdrowotne stosowania używek i substancji psychoaktywnych w odniesieniu do podejmowania aktywności fizycznej, wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz nieuzasadnionego odchudzania się i używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśni , wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących w organizmie w okresie dojrzewania;

Emocjonalna

Wykonuje ćwiczenia oddechowe i inne charakterze relaksacyjnym, omawia sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny

Społeczna

Uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika, stosuje zasady „czystej gry”: szacunku dla rywala, respektowania przepisów gry, podporządkowania się decyzjom sędziego, potrafi właściwie zachować się w sytuacji zwycięstwa i porażki, podziękować za wspólną grę, pełni rolę organizatora, sędziego i kibica w ramach szkolnych zawodów sportowych, wyjaśnia zasady kulturalnego kibicowania, wyjaśnia, jak należy zachować się w sytuacjach związanych z aktywnością taneczną, omawia znaczenie dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci, identyfikuje swoje mocne strony, budując poczucie własnej wartości, planuje sposoby rozwoju oraz ma świadomość słabych stron, nad którymi należy pracować, wykazuje umiejętność adekwatnej samooceny swoich możliwości psychofizycznych, wykazuje kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji problemowych współpracuje w grupie, szanując poglądy i wysiłki innych ludzi, wykazując asertywność i empatię, motywuje innych do udziału w aktywności fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób o niższej sprawności fizycznej i specjalnych potrzebach edukacyjnych

Intelektualna

Wymienia zasady i metody hartowania organizmu, omawia sposoby ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem i niską temperaturą, rozróżnia pojęcie tętna spoczynkowego i powysiłkowego, dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz
z pomocą nauczyciela interpretuje wyniki, mierzy tętno przed wysiłkiem i po nim oraz z pomocą nauczyciela interpretuje wyniki, wymienia podstawowe przepisy wybranych sportowych i rekreacyjnych gier zespołowych, zna regulamin sali gimnastycznej
 i boiska sportowego, omawia osoby  i sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, wymienia zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu sportowego, omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach w różnych porach roku;

Duchowa

Omawia konsekwencje zdrowotne stosowania używek i substancji psychoaktywnych, opisuje zasady wybranej regionalnej zabawy lub gry ruchowej, omawia znaczenie symboli: flaga i znicz olimpijski, rozróżnia pojęcia olimpiada i igrzyska olimpijskie, zna wartości: ideę olimpijską, paraolimpijską i olimpiad specjalnych;

 

 

PRZYRODA

M. Jaroszek-Małecka

Sfera

Wymagania szczegółowe, uczeń:

Fizyczna

Wykorzystuje zdobytą wiedzę o budowie, higienie organizmu w codziennym życiu dbając o własne zdrowie.

Opisuje zasady zdrowego stylu życia (w tym zdrowego odżywiania się).

Wyjaśnia, co to są uzależnienia, podaje ich przykłady i opisuje konsekwen­cje; uzasadnia, dlaczego nie należy przyjmować używek i środków energety­zujących oraz zbyt długo korzystać z telefonów komórkowych.

Właściwie reaguje na niebezpieczeństwa zagrażające życiu i zdrowiu.

Wymienia zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Emocjonalna

Poznaje siebie, swoje zdolności i rozwija zainteresowania sprzyjające motywacji do uczenia się.

Rozwija wrażliwość na wszelkie przejawy życia.

Społeczna

Aktywnie działa na rzecz środowiska lokalnego.

Doskonali umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania oraz pełnienia roli lidera w zespole.

Intelektualna

Dostrzega wielostronne wartości przyrody w integralnym rozwoju człowieka.

Duchowa

Przyjmuje postawy szacunku do środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz rozumie potrzeby racjonalnego w nim gospodarowania.

Przyjmuje postawy współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego przez: 1) właściwe zachowania w środowisku przyrodniczym, 2) współodpowiedzialność za stan najbliższej okolicy, 3) wrażliwość na piękno natury, a także ładu i estetyki zagospodarowania najbliższej okolicy, 4) świadome działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony przyrody.

Ocenia krajobraz najbliższej okolicy pod względem jego piękna oraz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego „małej ojczyzny”, przyjmuje postawy związane z tożsamością kulturową regionu.

 

 

BIOLOGIA

M. Jaroszek-Małecka

Sfera

Wymagania szczegółowe, uczeń:

Fizyczna

Wykorzystuje zdobytą wiedzę o anatomii, fizjologii i higienie organizmu w codziennym życiu dbając o własne zdrowie.

Opisuje zasady zdrowego stylu życia (w tym zdrowego odżywiania się).

Analizuje związek pomiędzy własnym postępowaniem a zachowaniem zdrowia oraz rozpoznaje sytuacje wymagające konsultacji lekarskiej.

Podkreśla rolę profilaktyki i badań kontrolnych w zapobieganiu, leczeniu chorób.

Przedstawia negatywny wpływ na organizm człowieka substancji psychoaktywnych oraz nadużywa­nia kofeiny i niektórych leków.

Emocjonalna

Rozwija wrażliwość na wszelkie przejawy życia.

Przedstawia sposoby radzenia sobie ze stresem.

Społeczna

Uzasadnia społeczne znaczenie krwiodawstwa i transplantacji narządów.

Intelektualna

Wyrabia nawyki poszerzania wiedzy, korzystania z materiałów źródłowych
i bezpiecznego eksperymentowania.

Kształtuje podstawy rozumowania naukowego obejmującego rozpoznawanie zagadnień naukowych, interpretowanie oraz wykorzystywanie wyników i dowodów naukowych.

Duchowa

Uzasadnia konieczność ochrony przyrody.

Prezentuje postawę szacunku wobec siebie i wszystkich istot żywych.

Opisuje i prezentuje postawę i zachowania człowieka odpowiedzialnie korzystającego
z dóbr przyrody.

 

 

CHEMIA

M. Jaroszek-Małecka

Sfera

Wymagania szczegółowe, uczeń:

Fizyczna

Wskazuje na związek właściwości różnorodnych substancji z ich zastosowaniami i ich wpływem na zdrowie człowieka i środowisko naturalne.

Emocjonalna

Kształtuje postawę odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i kolegów podczas eksperymentowania.

Społeczna

Doskonali umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania oraz pełnienia roli lidera w zespole.

Intelektualna

Wyrabia nawyki poszerzania wiedzy, korzystania z materiałów źródłowych
i bezpiecznego eksperymentowania.

Kształtuje podstawy rozumowania naukowego obejmującego rozpoznawanie zagadnień naukowych, interpretowanie oraz wykorzystywanie wyników i dowodów naukowych.

Duchowa

Respektuje podstawowe zasady ochrony przyrody.

Opisuje i prezentuje postawę i zachowania człowieka odpowiedzialnie korzystającego
z dóbr przyrody.

 

FIZYKA

M. Jaroszek-Małecka

Sfera

Wymagania szczegółowe, uczeń:

Fizyczna

Bada i wyjaśnia podstawowe prawa przyrody, zjawiska w niej zachodzące oraz właściwości materii i wskazuje ich związek ze zdrowiem człowieka, rozwojem gospodarczym, społecznym, życiem codziennym.

Emocjonalna

Kształtuje postawę odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i kolegów podczas eksperymentowania.

Społeczna

Doskonali umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania oraz pełnienia roli lidera w zespole.

Intelektualna

Wyrabia nawyki poszerzania wiedzy, korzystania z materiałów źródłowych
i bezpiecznego eksperymentowania.

Kształtuje podstawy rozumowania naukowego obejmującego rozpoznawanie zagadnień naukowych, wyjaśnianie zjawisk fizycznych, interpretowanie oraz wykorzystywanie wyników i dowodów naukowych.

Przedstawia fizykę jako naukową podstawę współczesnej techniki, technologii, w tym TIK.

Duchowa

Podkreśla znaczenie fizyki w procesie rozwoju gospodarczego, społecznego
i codziennego życia.

 

PLASTYKA

S. Nowicki

Sfera

Wymagania szczegółowe uczeń

Fizyczna

-

Emocjonalna/ Duchowa

Rozwój wyobraźni twórczej, kreatywnego myślenia i działania.

Rozwój wrażliwości estetycznej i emocjonalnej. Otwartość w wyrażaniu własnych sądów i opinii. Tolerancja wobec działań, zainteresowań i sądów innych ludzi. Szacunek dla twórców różnych form sztuki i ich artystycznych dokonań. Przyjmowanie pod wpływem sztuki właściwych postaw moralnych i społecznych. Aktywny i świadomy odbiór dzieł sztuki. Kolekcjonowanie reprodukcji dzieł sztuki. Ciekawość i pragnienie poznawania nowych zagadnień plastycznych. Potrzeba artystycznej ekspresji. Gromadzenie wytworów sztuki ludowej oraz wiadomości z nią związanych. Włączenie sztuki we własne życie.

Społeczna

Odwiedzanie muzeów i galerii oraz uczestnictwo w wystawach.

Intelektualna

Samodzielne zdobywane wiedzy na temat sztuki regionalnej i środowiskowej.

 

 

MUZYKA

A.Griszkienas

Sfera

Wymagania szczegółowe uczeń

Fizyczna

Uczestniczy w tworzeniu artystycznych projektów edukacyjnych o charakterze interdyscyplinarnym (również z wykorzystaniem technologii informacyjnej);

poprawnie śpiewa z pamięci, zachowując należytą postawę, hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego”;

Emocjonalna

Potrafi uzasadnić własne preferencje muzyczne, argumentując swoje wybory

Społeczna

Stosuje zasady wynikające ze świadomego korzystania i uczestniczenia w dorobku kultury muzycznej: odpowiednie zachowanie podczas koncertu, przedstawienia operowego

Intelektualna

Jest świadomym odbiorcą sztuki muzycznej

Duchowa

Wykazuje tolerancję dla preferencji muzycznych innych osób oraz szacunek dla twórców i wykonawców

 

TECHNIKA

A.Griszkienas

Sfera

Wymagania szczegółowe uczeń

Fizyczna

Bezpiecznie posługuje się narzędziami, przyborami i urządzeniami;

Emocjonalna

Odpowiedzialnie i bezpiecznie posługuje się sprzętem mechanicznym, elektrycznym i elektronicznym znajdującym się w domu, w tym urządzeniami oraz technologią służącą do inteligentnego zarządzania gospodarstwem domowym;

Społeczna

Bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta

Intelektualna

Jest świadomym i odpowiedzialnym użytkownikiem wytworów techniki

Duchowa

Współpracuje i podejmuje różne role w pracy w zespole

 

Religia/etyka

T. Gryczkowska

Sfera

Wymagania szczegółowe uczeń

Fizyczna

-

Emocjonalna

Rozwijanie świadomości, że słowa mogą ranić innych, potrafi panować nad emocjami.

Społeczna

Stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie krzywdzi słabszych i pomaga potrzebującym, potrafi zachować się odpowiednio do sytuacji. Kultywowanie tradycji.

Intelektualna

Uwrażliwianie na wiedzę na temat świata, ludzi I zasad panujących we współczesnym świecie, rozwijanie empatii, myślenia o innych (poznaje wolontariat).

Duchowa

Rozróżnianie dobra od zła, podkreślanie znaczenia sprawiedliwości i prawdomówności, Dbanie o słabszych.  Podkreślenie znaczenia wartości w życiu człowieka.

 

7.Strategia ewaluacyjna programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

 • W procesie ewaluacji PWPS udział biorą uczniowie, rodzice, nauczyciele.

 • Monitoring i ewaluację PWPS przeprowadza Zespół ds. PWPS, a koordynuje psycholog.

 • Po każdym zakończeniu roku szkolnego PWPS będzie modyfikowany w zależności od wniosków wynikających z ewaluacji.

 • Zmiany w SWPS zatwierdzane są na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

8.Plany wychowawczo-profilaktyczne klas

KLASA I

Plan wychowawczo-profilaktyczny klasy
edukacja wczesnoszkolna

Klasa I

Wychowawca klasy Marta Rembas

 1. Cele:

  • Wspieranie i ukierunkowanie rozwoju uczniów poprzez stwarzanie warunków do pełnej realizacji własnych możliwości

  • Kształtowanie wrażliwości społecznej

  • Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie

  • Poznawanie symboli, tradycji, obrzędów szkolnych i środowiskowych

 2.  Współpraca z rodzicami

  • Współorganizowanie imprez klasowych i szkolnych

  • Pomoc rodziców w opiece podczas wycieczek szkolnych i klasowych

  • Utrzymywanie stałej współpracy z rodzicami dotyczące nauki i zachowania uczniów

  • Pedagogizacje rodziców

  • Zebrania z rodzicami, kontakty telefoniczne i spotkania indywidualne

 3. Ważne wydarzenia w życiu klasy

  • Ślubowanie klasy pierwszej

  • Pasowanie na czytelnika

  • Imprezy wynikające z kalendarza szkolnego

  • Wyjścia do teatru, kina, filharmonii, Książnicy Stargardzkiej, muzeum i innych miejsc kulturowych

  • Wycieczka szkolna dla klas 0-3

 


KLASA II

Plan wychowawczo-profilaktyczny klasy
edukacja wczesnoszkolna

Klasa II

Wychowawca klasy Dorota Kołcz-Jędrzejewska

 1. Cele:

  1. Wspieranie i ukierunkowanie rozwoju uczniów poprzez stwarzanie warunków do pełnej realizacji własnych możliwości

  2. Kształtowanie wrażliwości społecznej, ukazywanie wartości istotnych dla grupy

  3. Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie

  4. Poznawanie symboli, tradycji, obrzędów szkolnych i środowiskowych

 2.  Współpraca z rodzicami

  1. Współorganizowanie imprez klasowych i szkolnych

  2. Pomoc rodziców w opiece podczas wycieczek szkolnych i klasowych

  3. Utrzymywanie stałej współpracy z rodzicami dotyczące nauki i zachowania uczniów

  4. Pedagogizacje rodziców

  5. Zebrania z rodzicami, kontakty telefoniczne i spotkania indywidualne

 3. Ważne wydarzenia w życiu klasy

  1. Udział w konkursach i olimpiadach klasowych, szkolnych i międzyszkolnych

  2. Imprezy wynikające z kalendarza szkolnego

  3. Wyjścia do teatru, kina, filharmonii, Książnicy Stargardzkiej, muzeum i innych miejsc kulturowych

  4. Wycieczka szkolna dla klas 0-3

 


KLASA III

Plan wychowawczo-profilaktyczny klasy
edukacja wczesnoszkolna

Klasa III

Wychowawca klasy Jolanta Kłoczko

 1. Cele:

  • Wspieranie i ukierunkowanie rozwoju uczniów poprzez stwarzanie warunków do pełnej realizacji własnych możliwości

  • Kształtowanie wrażliwości społecznej, ukazywanie wartości istotnych dla grupy

  • Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie

  • Poznawanie symboli, tradycji, obrzędów szkolnych i środowiskowych

 • Propagowanie bezpiecznego korzystania ze środków multimedialnych.

 • Motywowanie do uczenia się

 • Propagowanie zdrowego stylu życia

 • Popularyzowanie postawy życzliwości dla innych - wolontariat szkolny

 

 1.  Współpraca z rodzicami

  • Współorganizowanie imprez klasowych i szkolnych

  • Pomoc rodziców w opiece podczas wycieczek szkolnych i klasowych

  • Utrzymywanie stałej współpracy z rodzicami dotyczące nauki i zachowania uczniów

  • Pedagogizacje rodziców

  • Zebrania z rodzicami, kontakty telefoniczne i spotkania indywidualne

 2. Ważne wydarzenia w życiu klasy

  • Udział w konkursach i olimpiadach klasowych, szkolnych i międzyszkolnych

  • Imprezy wynikające z kalendarza szkolnego

  • Wyjścia do teatru, kina, filharmonii, Książnicy Stargardzkiej, muzeum i innych miejsc kulturowych

  • Wycieczka szkolna dla klas 0-3


KLASA IV

Plan wychowawczo-profilaktyczny klasy 4

Wychowawca klasy - Magdalena Kumor

 • Cele:

 • Ułatwienie uczniom procesu adaptacji do nowych bądź zmieniających warunków szkolnych poprzez program adaptacyjny „Uczę się z radością”

 

 • Przeprowadzenie lekcji wychowawczych m.in. na temat: bezpieczne multimedia, motywowanie do uczenia się, zdrowy styl życia, życzliwość i wolontariat - przy współpracy z psychologiem i pedagogiem szkolnym

 • Nawiązanie dobrych relacji z rodzicami,  pedagogizacja, pomoc i wsparcie ze strony wychowawcy, efektywna współpraca poprzez stały kontakt

 

 •  Współpraca z rodzicami

 • Zapoznanie rodziców z programem adaptacyjnym i udział rodziców
  w realizowaniu niektórych zadań

 • Pedagogizacja rodziców na zebraniach z rodzicami

 • Angażowanie się i pomoc przy organizacji imprez klasy i szkoły

 • Umiejętność komunikacji pomiędzy wychowawcą i rodzicami

 • Ważne wydarzenia w życiu klasy

 • Rajdy i wycieczki, wyjścia klasowe/szkolne

 • Obchodzenie urodzin klasowych

 • Udział klasy w imprezach zawartych w kalendarzu imprez

 • Klasowy Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Wigilia, Mikołajki

 • Cykl lekcji wychowawczych ze współudziałem psychologa i pedagoga szkolnego

Treści wychowawczo-profilaktyczne do zrealizowania na godzinach do dyspozycji wychowawcy

Klasa

Sfery

Treści do realizacji

IV

Fizyczna - zdrowie

Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu.

Społeczna – kształtowanie relacji

Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi. - Promowanie idei wolontariatu.

Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej podstawę współdziałania.

Duchowa / Emocjonalna

Kultura, wartości, normy

Zapoznanie z rolą zainteresowań w życiu człowieka.

Uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania.

Kształtowanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia.

Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze.

Profilaktyka zachowań ryzykowanych

Zwiększanie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych.

Redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów rozwiązywania problemów.

Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych

Rozwijanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi.

 

 • Tematyka godzin wychowawczych

1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem adaptacyjnym. Propozycje dzieci tematów l.wych.

2. 3. Poznajmy się bliżej. Wykonanie kolażu

4.Ustalamy normy i zasady społeczne. Kodeks klasowy.

5. Współpracujemy ze sobą.

6. Moje uczucia

7. Emocja, z którą sobie nie radzę

8. Wewnętrzne JA i zewnętrzne JA. Wykonanie drzewka dobrego samopoczucia

9. Dostrzegam moje mocne strony

10. Zdrowe jedzenie, zdrowy styl życia

11. Czy jestem uzależniony od słodyczy?

12. Apel z okazji Dnia Niepodległości

13. Przygotowujemy szkolne zdrowe śniadanie

14. 15.  Czy potrafię być życzliwy? Tydzień życzliwości.

15. 16 Wiem jak się uczyć

17. Techniki i metody uczenia się

18. Agresja. Przeciwdziałanie 

19. AIDS – szkolna pogadanka

20. Zagrożenia płynące z Internetu. Cyberprzemoc.

21. Jak się czujesz w swojej klasie

22. Konflikt – jako część naszego życia

23. Potrafię komunikować swoje potrzeby

24. Komunikacja międzyludzka

25. Umiejętność rozwiązywania konfliktów.

26. Klasowy i szkolny wolontariat

* Inne tematy wynikające z bieżących potrzeb, kalendarza imprez oraz uroczystości

 

 


KLASA V

Plan wychowawczo-profilaktyczny klasy

Klasa 5

Wychowawca klasy – Marta Jaroszek-Małecka

 

    1. Cele:

 • Propagowanie bezpiecznego korzystania ze środków multimedialnych

 • Motywowanie do uczenia się

 • Propagowanie zdrowego stylu życia

 • Popularyzowanie postawy życzliwości dla innych - wolontariat szkolny

 • Integracja zespołu klasowego

 

 1. Współpraca z rodzicami

 • Wspieranie rozwoju, procesów dydaktycznych, wychowawczych dziecka poprzez wspólne działania rodziców i wychowawcy.

 • Zapoznanie rodziców z zadaniami programu Szkoły Promującej Zdrowie oraz projektu przeciwdziałania agresji słownej „Nie rań mnie słowem”, udział rodziców w realizowaniu niektórych zadań.

 • Pedagogizacja rodziców na zebraniach rodzicielskich.

 • Angażowanie i pomoc rodziców przy organizacji imprez klasowych i szkolnych.

 • Systematyczna komunikacja pomiędzy wychowawcą i rodzicami oparta na  w atmosferze szacunku i obowiązujących zasad kultury.

 

 1. Ważne wydarzenia w życiu klasy

 • Wyjazd integracyjny

 • Wycieczki, wyjścia klasowe/szkolne

 • Obchodzenie urodzin klasowych

 • Klasowy Dzień Chłopaka, Kobiet

 • Klasowe Mikołajki

 • Klasowa Wigilia

 • Udział klasy w imprezach zawartych w kalendarzu imprez

 • Cykl lekcji wychowawczych ze współudziałem psychologa i pedagoga szkolnego

 

 1. Treści wychowawczo-profilaktyczne

Klasa

Sfery

Treści do realizacji

V

 

Fizyczna - zdrowie

Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.

Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowania ograniczeń i niedoskonałości.

Społeczna – kształtowanie relacji

Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współpracy.

Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat).

Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi, ich sposobów rozwiązywania problemów, na nową wiedzę.

Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów.

Duchowa / Emocjonalna

Kultura, wartości, normy

Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów.

Budowanie samoświadomości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz postaw.

Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji.

Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji i miejsca.

Profilaktyka zachowań ryzykowanych

Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji.

Rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania.

Dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych na motywację do podejmowania różnorodnych zachowań.

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i Internetu.

 

 1. Tematyka godzin wychowawczych

Miesiąc

Temat

WRZESIEŃ

Bezpieczeństwo w szkole. Bezpieczna droga do i ze szkoły.

Wybór Samorządu Klasowego. Prawa i obowiązki ucznia.

Idea akcji Narodowego Czytania.

Na ratunek Ziemi  - akcja „Sprzątanie Świata”.

KODEKS klasy V.

Dzień Chłopaka w naszej klasie.

PAŹDZIERNIK

Wiem, jak się uczyć.

Święto Komisji Edukacji Narodowej.

Dzień Papieski. Kto jest dla mnie autorytetem?

Kultura nie tylko od święta.

Pamiętajmy o tych, co odeszli.

LISTOPAD

Moje emocje i potrzeby.

11 – Listopada Święto Odzyskania Niepodległości.

Czy wiesz co jesz? Akcja Zdrowe Śniadanie.

Światowy Dzień Życzliwości.

Podstawy negocjacji i mediacji.

GRUDZIEŃ

Mikołaj w naszej klasie.

Czym jest wolontariat?

Gdy zabłysną świeczki na choince.

Jak się czujesz w swojej klasie.Oceniamy nasze zachowanie.

STYCZEŃ

Jak się uczę i organizuję swój czas?

Bezpieczne ferie zimowe.

Moje hobby i zainteresowania.

LUTY

Dzień Bezpiecznego Internetu.

Zagrożenia płynące z Internetu.

Walentynki.

Wiem, jak radzić sobie z niepowodzeniami.

MARZEC

Dzień Kobiet w naszej klasie.

Wkrótce wiosna – zmiany w przyrodzie.

Polskie zwyczaje i obrzędy wielkanocne.

KWIECIEŃ

Jak radzić sobie ze stresem?

Jak mogę pomóc mojej planecie?

Święto Konstytucji 3 Maja.

MAJ

Książka moich marzeń.

Sport to zdrowie – znaczenie sportu dla zdrowia człowieka.

Moja mama – kim dla mnie jest?

Papieros i alkohol – wróg czy przyjaciel?

CZERWIEC

Podsumowanie pracy zespołu klasowego. Oceniamy nasze zachowanie.

Miłośnik przyrody – Światowy Dzień Ochrony Środowiska.

Jak bezpiecznie wypoczywać w czasie wakacji?

 

 • systematyczne gry i zabawy integrujące zespół klasowy,

 • wycieczki, wspólne wyjścia edukacyjno-integracyjne.

   

 

 


KLASA VI

Program profilaktyczno – wychowawczy klasy

klasa VI

wychowawca Ewelina Zdunek

1. Cele:

 • propagowanie bezpiecznego korzystania ze środków multimedialnych,

 • motywowanie do uczenia się,

 • propagowanie zdrowego stylu życia,

 • popularyzowanie postawy życzliwości dla innych - wolontariat szkolny.

2. Współpraca z rodzicami:

 • angażowanie rodziców uczniów do współuczestnictwa w realizacji zadań edukacyjno-wychowawczych,

 • podejmowanie wspólnych decyzji związanych z wszechstronnym rozwojem dzieci'

 • pedagogizacja,

 • stwarzanie możliwości  współpracy na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

3. Ważne wydarzenia z życia klasy

 • Klasowy Dzień Chłopaka

 • Akcja Zdrowe Śniadanie w naszej szkole. Światowy Dzień Życzliwości.

 • Wigilia klasowa

 • Udział w programie „Od uprawy do potrawy”

 • Klasowy Dzień Kobiet

 • Spotkanie z okazji zakończenia roku szkolnego.

Ponadto udział we wszystkich wydarzeniach wynikających z Kalendarza imprez szkolnych.

4.  Treści wychowawcze do zrealizowania na godzinie wychowawczej

 

VI

Fizyczna - zdrowie

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych cech osobowości.

Kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej osoby, np. świadomości mocnych i słabych stron.

Rozwijanie postawy prozdrowotnej  jako najważniejszych wartości. (aktywność fizyczna, zdrowe żywienie, zdrowie psychiczne).

Społeczna – kształtowanie relacji

Kształtowanie umiejętności współpracy w dążeniu do osiągnięcia celu.

Uwrażliwianie na różne obszary ludzkich problemów i potrzeb poprzez krzewienie potrzeby udzielania pomocy (wolontariat).

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań i poglądów.

Rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny w życiu człowieka.

Rozwijanie samorządności.

Duchowa / Emocjonalna

Kultura, wartości, normy

Rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii i samodzielności

Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów na zachowanie.

Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników które na nie wpływają.

Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego

Profilaktyka zachowań ryzykowanych

Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach.

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz z zachowaniami agresywnymi.

Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci

 

5.Tematy godzin wychowawczych

 • Wybór Samorządu Klasowego. Przypominamy prawa i obowiązki ucznia.

 • Udział w  Narodowym Czytaniu.

 • Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?

 • Czy warto czytać książki? Moja ulubiona książka.

 • Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole.

 • Wspominamy naszego papieża Wielkiego Polaka Jana Pawła II.

 • Jak ważna jest systematyczna nauka? Organizacja swojej pracy.

 • Spieszmy się kochać bliskich, tak szybko odchodzą.

 • Na czym polega zdrowy styl życia?

 • Narodowe Święto Niepodległości.

 •  Akcja Zdrowe Śniadanie w naszej szkole. Światowy Dzień Życzliwości.

 •  Wkrótce Andrzejki – wróżby andrzejkowe.

 •  AIDS – zagrożenie cywilizacji. Mikołajki klasowe.

 •  Na czym polega zdrowe odżywianie się?

 •  Tradycje Świąt Bożego Narodzenia w polskich domach.

 •  Jak zwalczać wśród nas agresję?

 •  Bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych.

 •  Organizacja czasu wolnego – rola aktywnego trybu życia.

 •  Jak budować postawę życzliwości, akceptacji drugiego człowieka?

 •  Walentynki

 •  Dzień Kobiet w naszej klasie.

 •  Powitanie wiosny 2018.

 •  Tradycje Świąt Wielkanocnych w naszych domach.

 •  Z ekologią na Ty – czy warto dbać o przyrodę?

 •  Higiena okresu dojrzewania.

 •  Święto Flagi i Konstytucji 3 Maja.

 •  Co to jest agresja słowna i jak jej przeciwdziałać?

 •  Rola witamin i mikroelementów w naszym życiu.

 •  Podsumowujemy nasze zachowanie w mijającym roku szkolnym .

 •  Bezpieczeństwo w czasie wakacji 2018 – pogadanka.

 


KLASA VII

Plan wychowawczo-profilaktyczny klasy

Klasa VII

Wychowawca klasy Małgorzata Stawecka

Cele:

 • Propagowanie bezpiecznego korzystania ze środków multimedialnych.

 • Kształtowanie umiejętności organizacji czasu i nauki.

 • Krzewienie wśród uczniów ,, mody na uczenie się” – motywowanie do uczenia się.

 • Propagowanie wśród uczniów zdrowego trybu życia.

 • Promowanie wśród uczniów czytelnictwa.

 • Przeciwdziałanie zjawisku agresji i przemocy rówieśniczej w szkole.

 • Popularyzowanie postawy życzliwości dla innych – wolontariat szkolny.

 • Pielęgnowanie postaw patriotycznych.

  Współpraca z rodzicami

 • Pedagogizacja rodziców dotycząca zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

 • Utrzymywanie stałej współpracy z rodzicami uczniów.

 • Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły – udział w imprezach klasowych, szkolnych.

 • Informowanie rodziców w jaki sposób mają pracować i motywować swoje dzieci do nauki.

 • Wskazanie rodzicom poradni, w których pracują specjaliści zajmujący się daną tematyką.

 • Uświadomienie rodzicom jak ważna jest systematyczna nauka i powtarzanie materiału w celu utrwalenia.

 • Wspólna droga w celu likwidacji agresji wśród uczniów w naszej szkole.

  Ważne wydarzenia w życiu klasy

 • Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole.

 • Narodowe Święto Niepodległości.

 • Jak bezpiecznie korzystać z Internetu.

 • Czy warto czytać książki? Moja ulubiona książka.

 • Jak ważna jest systematyczna nauka i organizacja swojej pracy.

 • Akcja Zdrowe Śniadanie w naszej szkole. Światowy Dzień Życzliwości.

 • Na czym polega zdrowe odżywianie się?

 • Tradycje Świąt Bożego Narodzenia w polskich domach.

 • Dzień Kobiet w naszej klasie.

 • Jak być dobrym i życzliwym człowiekiem?

 • Jak zwalczać wśród nas agresję?

 • Tradycje Świąt Wielkanocnych w naszych domach.

 • Z ekologią na Ty – czy warto dbać o przyrodę?

 • Święto Flagi i Konstytucji 3 Maja.

 • Co warto przeczytać? Nasze propozycje książkowe.

 • Co to jest agresja słowna i jak jej przeciwdziałać?

 • Rola witamin i mikroelementów w naszym życiu.

 • Światowy Dzień bez Papierosa.

 • Podsumowujemy nasze zachowanie w mijającym roku szkolnym.

Treści wychowawcze do zrealizowania na godzinie  wychowawczej

VII

Fizyczna - zdrowie

Kształtowanie postawy proaktywnej, w której uczeń przejmuje inicjatywę, ale też odpowiedzialności za swoje działania, decyzje. (jestem odpowiedzialny za siebie)

Kształtowanie umiejętności świadomego wyznaczania sobie konkretnych celów, umiejętności hierarchizacji zadań. (moja przyszłość)

Rozwijanie postawy prozdrowotnej jako najważniejszych wartości. (aktywność fizyczna, zdrowe żywienie, zdrowie psychiczne).

Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego potencjału. (moje mocne strony)

Kształtowanie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych w okresie dojrzewania.

 

Społeczna – kształtowanie relacji

Kształtowanie umiejętności wchodzenia w interakcje z ludźmi
w sposób zapewniający zadowolenie obydwu stron (komunikacja)

Kształtowanie umiejętności szukania inspiracji, rozwijanie własnej kreatywności. Rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych (wolontariat).

 

Duchowa / Emocjonalna

Kultura, wartości, normy

Popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia
i samokształcenia, zaangażowania w zdobywanie wiedzy
i umiejętności.

Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, prawdomówność, rzetelność i wytrwałość.

Umacnianie więzi ze społecznością lokalną

 

Profilaktyka zachowań ryzykowanych

Rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za dokonywane wybory i postępowanie.

Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania
w sprawach nieletnich.

Rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, niesienia pomocy dotkniętym nimi osobom oraz minimalizowania ich negatywnych skutków. (pomoc przedmedyczna)

Rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia siebie poprzez poszukiwanie i udzielanie odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Jakie są moje cele i zadania życiowe?

 

TEMATY GODZIN WYCHOWAWCZYCH

Tematy godzin wychowawczych realizowanych w klasie VII w roku szkolnym 2017/2018

 1. 05.09.17 r.  Wybór Samorządu Klasowego. Przypominamy prawa i obowiązki ucznia.

 2. 12.09.17 r.  Idea akcji Narodowego Czytania. Prawo dot. postępowania w sprawach nieletnich.

 3. 19.09.17 r.  Ziemia – nasza planeta dbajmy o nią. Idea wolontariatu.

 4. 26.09.17 r.  Jak bezpiecznie korzystać z Internetu? Ograniczone zaufanie w sieci.

 5. 03.10.17 r.  Czy warto czytać książki? Moja ulubiona książka.

 6. 10.10.17 r.  Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole.

 7. 17.10.17 r. Wspominamy naszego papieża Wielkiego Polaka Jana Pawła II. Cechy, które warto doskonalić: prawdomówność, odpowiedzialność.

 8. 24.10.17 r. Jak ważna jest systematyczna nauka? Organizacja swojej pracy.

 9. 31.10.17 r.  Spieszmy się kochać bliskich, tak szybko odchodzą. Rola rodziny w życiu człowieka.

 10.  07.11.17 r. Na czym polega zdrowy styl życia? Jak radzić sobie ze stresem?

 11.   14.11.17 r. Narodowe Święto Niepodległości.

 12.   21.11.17 r.  Akcja Zdrowe Śniadanie w naszej szkole. Światowy Dzień Życzliwości.

 13.  28.11.17 r.  Wkrótce Andrzejki – wróżby andrzejkowe. Podstawy negocjacji i mediacji.

 14.  05.12.17 r.  AIDS – zagrożenie cywilizacji. Mikołajki klasowe.

 15.  12.12.17 r.  Na czym polega zdrowe odżywianie się? Moja przyszłość.

 16.  19.12.17 r.  Tradycje Świąt Bożego Narodzenia w polskich domach.

 17.  02.01.18 r.  Jak zwalczać wśród nas agresję? Moje mocne i słabe strony.

 18.  09.01.18 r.  Bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych. Uzależnienie od komputera, Internetu – co to jest?

 19.   30.01.18 r. Organizacja czasu wolnego – rola aktywnego trybu życia. Moje zainteresowania.

 20.   06.02.18 r.  Jak budować postawę życzliwości, akceptacji drugiego człowieka? Czy warto pomagać bezinteresownie?

 21.   13.02.18 r. Walentynki. Bezpieczny Internet. Moje hobby.

 22.   20.02.18 r.  Instytucje świadczące pomoc w trudnych sytuacjach. Co warto przeczytać?

 23.   27.02.18 r.  Choroby związane ze złym odżywianiem, brakiem ruchu.

 24.   06.03.18 r.  Dzień Kobiet w naszej klasie. Uzależnienia i ich zagrożenia.

 25.   13.03.18 r. Jak być dobrym i życzliwym człowiekiem?

 26.   20.03.18 r.  Powitanie wiosny 2018. Jak rozwijać własną kreatywność?

 27.   27.03.18 r.  Tradycje Świąt Wielkanocnych w naszych domach.

 28.   10.04.18 r.  Z ekologią na Ty – czy warto dbać o przyrodę?

 29.   17.04.18 r.  Higiena okresu dojrzewania. Zmiany fizyczne i psychiczne w okresie dojrzewania.

 30.   24.04.18 r.  Święto Flagi i Konstytucji 3 Maja.

 31.   08.05.18 r.  Co to jest agresja słowna i jak jej przeciwdziałać?

 32.   15.05.18 r.  Rola witamin i mikroelementów w naszym życiu.

 33.   22.05.18 r.  Jak aktywnie spędzam wolny czas – pogadanka.

 34.   29.05.18 r. Światowy Dzień bez Papierosa. Jak nikotyna niszczy organizm człowieka?

 35.   05.06.18 r.  Co to jest cyberprzemoc?

 36.   12.06.18 r. Podsumowujemy nasze zachowanie w mijającym roku szkolnym .

 37.   19.06.18 r.  Bezpieczeństwo w czasie wakacji 2018 – pogadanka.


Program został opracowany przez zespół w składzie

Strefner Milena

Skiba Agnieszka

Żyła Katarzyna

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

·         Jest uczciwy, koleżeński,

 • ·         Zna swoje obowiązki, wypełnia je i potrafi korzystać ze swoich praw,
 • ·         Szanuje własne i społeczne mienie,
 • ·         Potrafi przedstawić swoje poglądy, szanuje zdanie innych,
 • ·         Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym,
 • ·         Sumiennie wywiązuje się z powierzonych prac oraz samodzielnie podejmowanych zadań,
 • ·         Potrafi wytrwale realizować postawione cele,
 • ·         Cechuje go odwaga cywilna, umie przyznać się do zachowania nieuczciwego i jest gotów ponieść konsekwencje takiego zachowania,
 • ·         Jest zawsze szczery i prawdomówny wobec kolegów i pedagogów,
 • ·         Przestrzega zasad kulturalnego komunikowania się,
 • ·         Potrafi rzetelnie pracować i współpracować w zespole,
 • ·         Zawsze chętnie pomaga kolegom zarówno w nauce jak i innych sprawach życiowych,
 • ·         Włącza się w pracę na rzecz wolontariatu.

EMOCJONALNEJ

 • ·         Uczeń jest zawsze taktowny i życzliwy wobec otoczenia,
 • ·         Umie odróżnić dobro od zła, jest wrażliwy na krzywdę innego człowieka,
 • ·         Reaguje na potrzeby i krzywdę innych,
 • ·         Dostrzega własne i innych niewłaściwe zachowanie,
 • ·         Posiada motywację wewnętrzną do samorozwoju
 • ·         Potrafi eksponować swoje mocne strony.

DUCHOWEJ

 • ·         Jest odpowiedzialny, kulturalny, wrażliwy, tolerancyjny,
 • ·         Jest patriotą: szanuje historię, kulturę, tradycję narodową i regionalną, utożsamia się z symbolami narodowymi,
 • ·         Dostrzega piękno i bogactwo otaczającej go przyrody, troszczy się o jej ochronę,
 • ·         Szanuje i pielęgnuje wartości rodzinne,
 • ·         Swoją postawą wyraża szacunek wobec ludzi innych ras, wyznań, przekonań.

 

INTELEKTUALNEJ

 • ·         Posiada rozległą wiedzę o otaczającym go świecie,
 • ·         Poprawnie posługuje się językiem ojczystym,
 • ·         Potrafi samodzielnie się uczyć i planować organizować i oceniać swoją pracę,
 • ·         Potrafi twórczo myśleć i działać,
 • ·         Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy, rozwijania swoich umiejętności, talentów
  i zainteresowań,
 • ·         Wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce,
 • ·         Z dystansem podchodzi do informacji ze środków masowego przekazu,
 • ·         Odróżnia fikcję od świata realnego w przekazach medialnych.

2.Analiza dotychczasowych działań szkoły słabe i mocne strony szkoły

Słabe strony

Mocne strony

 • Brak miejsca w szkole: brak stołówki, biblioteki z czytelnią, zaplecza gospodarczego, ciasne korytarze,
 • Brak Sali gimnastycznej, zajęcia wychowania fizycznego prowadzone na korytarzu szkolnym,
 • Brak pracowni przedmiotowych,
 • Brak wyposażenia niektórych pracowni
 • Zdiagnozowane przypadki przemocy werbalnej,
 • Brak pomieszczeń dla Oddziałów Przedszkolnych,
 • Utrudniony dostęp do ośrodków sportowych i kulturalnych
 • Niewłaściwe nawyki żywieniowe uczniów,
 • Niewłaściwe i nadmierne korzystanie ze środków multimedialnych Internetu, telefonów,
 • Opieka świetlicowa z podziałem na młodszych i starszych
 • Aktywnie działające koła zainteresowań
 • Uczestnictwo w wielu programach
 • Szkoła kameralna: mała społeczność, brak anonimowości ucznia (szkoła przyjazna i „rodzinna”)
 • Dostrzeganie drobnych sukcesów dziecka
 • Wzmacnianie dziecka
 • Ocenianie postępów według możliwości
 • Wspieranie rodziców w przekazywaniu wartości
 • Autentyczny dialog nauczycieli i rodziców
 • Uczenie dzieci umiejętności dostosowywania się do różnych sytuacji
 • Przygotowywanie dzieci do ról w społeczeństwie
 • Dobra współpraca kadry (otwartość)
 • Wysoko wykwalifikowana kadra
 • Otwartość szkoły na potrzeby rodziców i dzieci
 • Dobra współpraca ze środowiskiem lokalnym

 

3.Wizja i misja

WIZJA SZKOŁY

Nasza szkoła jest przyjazna i bezpieczna. Promuje zdrowy i ekologiczny styl życia, stwarza optymalne warunki rozwoju intelektualnego i emocjonalnego uczniów, gwarantuje atrakcyjne i skuteczne nauczanie.

To placówka, która kształtuje swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie uniwersalnego systemu wartości, dziedzictwa historycznego i kulturowego tak, aby poprzez właściwe kreowanie własnego rozwoju, godnie wpisać się w kształtowanie otaczającej rzeczywistości.

Nasza szkoła uwzględnia potrzeby i możliwości uczniów, rozwija ich zainteresowania i uzdolnienia. Współpracuje z rodziną, ze środowiskiem lokalnym, z instytucjami. 

 

MISJA SZKOŁY

Jesteśmy po to, aby:

 • Wszechstronnie i efektywnie kształcić w poczuciu bezpieczeństwa, radości i tolerancji dla innych, dbając jednocześnie o harmonijny rozwój każdego naszego ucznia.
 • Zapewnić naszym uczniom wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki w klimacie życzliwości, profesjonalizmu, bezpieczeństwa i dobrej organizacji pracy. 
 • Kształtować dziecko, które świadomie dokonuje wyborów, jest wrażliwe, pewnie porusza się w określonym systemie wartości.
 • Przygotować uczniów do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie XXI wieku.
 • Wspierać rodzinę w procesie wychowania młodego człowieka.
 • Motywować i wspierać pracowników, aby z satysfakcją i zaangażowaniem wykonywali swoją pracę.
 • Cieszyć się uznaniem w środowisku.   

4.Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

 • Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 • Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
 • Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
 • Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
 • Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
 • Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

5.Konstruowanie strategii wychowawczo-profilaktycznej

Działalność wychowawcza polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferach:

 • ·         fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności, pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;
 • ·         emocjonalnej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;
 • ·         społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;
 • ·         duchowej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w  tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia;
 • ·         intelektualnej – ukierunkowanej na zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do osiągania sukcesów edukacyjnych oraz rozwijania zainteresowań.

 

Działania profilaktyczne pozwalają stworzyć odpowiedni wzór zachowań społecznych, które przyczyniają się do obniżenia prawdopodobieństwa pojawienia się danego niewłaściwego zjawiska. Naszym zadaniem jest dostarczanie silnych pozytywnych wzorców i przeżyć, wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie posiadanych przez nich zdolności oraz wspieranie ambitnych postaw.

Działania szkoły powinny obejmować trzy poziomy profilaktyki:

 • ·         profilaktyka uniwersalna – pierwszy poziom – skierowana do wszystkich uczniów i nauczycieli. Jej celem jest budowanie zdrowych i trwałych relacji w obrębie szkolnej społeczności.
 • ·         profilaktyka selektywna – drugi poziom – działania skupione są na osobach z grupy zwiększonego ryzyka (np. uczniach z problemami zdrowotnymi, ekonomicznymi, rodzinnymi, z trudnościami
  w nauce). Zadaniem szkoły i pracowników jest określenie potrzeb i trudności uczniów z grupy ryzyka oraz wsparciu ich w przezwyciężeniu trudności.
 • ·         profilaktyka wskazująca – trzeci poziom – działanie skupiają się na osobach z grupy wysokiego ryzyka, tj. po próbie samobójczej. Profilaktyka wskazująca zawiera w swoich działaniach również te wynikające z działań drugiego poziomu.

 

W roku szkolnym 2017/2018 działania PWPS skupiają się na następujących działaniach określonych na podstawie diagnozy i obserwacji oraz konsultacji z nauczycielami, rodzicami uczniami:

 • ·         Propagowanie bezpiecznego korzystania ze środków multimedialnych.
 • ·         Motywowanie do uczenia się
 • ·         Propagowanie zdrowego stylu życia
 • ·         Wolontariat szkolny

 


5.1 Program Wychowawczo–- Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Strachocinie - Rok szkolny 2017/2018

 

Priorytet

Zadanie

Sposób realizacji

Odpowiedzialny

Termin oraz częstotliwość

Odbiorca

 1. Moda na  bezpieczeństwo w Internecie.
  1. Promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu, upowszechnianie materiałów o zjawisku cyberprzemocy.
  2. Edukacja medialna mające na celu kształtowanie wysokiego poziomu rozwoju intelektualnego i wiedzy.
  3. Zapoznanie uczniów z zaletami i wadami korzystania z nowych mediów.
  4. Przygotowanie uczniów do krytycznego i selektywnego odbioru treści znalezionych w Internecie
  5. Zaangażowanie młodych ludzi do aktywnego działania w sytuacji pojawienia się zjawiska cyberprzemocy.
  6. 6.      Zachęcenie do udziału w kampaniach, wydarzeniach oraz projektach społecznych propagujących zdrowy i aktywny styl życia.
 

- materiały edukacyjno-informacyjne,

Psycholog,

Pedagog,

03.2018r.

Zebranie z rodzicami

Rodzice / opiekunowie

- warsztaty z psychologiem/ pedagogiem szkolnym, dotyczące zjawiska cyberprzemocy

Psycholog,

Pedagog,

02.2018r.

Uczniowie

- konkurs dot. Bezpieczeństwa w Internecie

Psycholog

02.2018r.

 

- Piknik Profilaktyczny

Pedagog, Psycholog

09.2017r.

 

-Kampania społeczna DBI

Pedagog, Psycholog,

Samorząd Szkolny

02.2018r.

- lekcje Informatyki

Nauczyciele informatyki

Cały rok szkolny wg rozkładu materiału

- skrzynka zaufania

Samorząd Szkolny

Cały rok szkolny

- godziny wychowawcze w klasach IV-VII

Wychowawcy IV-VII

Wg planu wychowawczo-profilaktycznego klasy

2. Moda na uczenie się.

 1. Utrzymywanie stałej współpracy
  z rodzicami/ opiekunami uczniów.
 2. Kształtowanie umiejętności organizacji czasu oraz przestrzeni do pracy.
 3. Budowa systematyczności w nauce oraz wypracowanie metody powtórek.
 4. Kształtowanie umiejętności oceny własnej pracy.
 5. Uświadamianie rodziców / opiekunów o konieczności wsparcia oraz okazywaniu akceptacji dziecka.
 6. Informowanie rodziców / opiekunów w jaki sposób mają pracować ze swoją pociechą.
 7. Wskazanie poradni, w których pracują specjaliści zajmujący się daną tematyką.

 

- Zebrania z rodzicami,

 

-Pedagogizacja rodziców, ulotki,

- Echo zebrania,

Psycholog,

 

Pedagog, wychowawcy,

Wg harmonogramu zebrań

Rodzice

- Konsultacje, porady Pedagoga, Psychologa,

 

Psycholog,

Pedagog

Wg potrzeb

Rodzice,

Uczniowie

- Lekcje wychowawcze,

 

Wychowawcy

Wg planu wych. klasy

Uczniowie

- Specjalistyczne zajęcia dodatkowe,

Nauczyciele, specjaliści

Wg rozkładu zajęć

Uczniowie

- Indywidualizacja pracy z uczniem,

-Elementy oceniania Kształtującego (NaCoBeZU, cel lekcji w języku ucznia, ocena koleżeńska, itp.),

- Stosowanie aktywnych form i metod pracy na lekcjach,

Nauczyciele,

 

Cały rok szkolny

Uczniowie

- Kierowanie na badania do Poradni,

-Pomoc PP,

 

Wychowawcy, Pedagog, Dyrektor, rodzice

Wg potrzeb

Uczniowie

 

 

 

 


 

3.Moda na zdrowie.

 1. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 2. Uświadamianie znaczenia zdrowego odżywiania i sportu w życiu dziecka.
 3. Edukowanie na temat zdrowego odżywiania.
 4. Propagowanie wśród uczniów zdrowego trybu życia.
 5. Uświadamianie uczniom jak ważne jest zdrowe odżywianie się.
 6. Nauka gotowania/ przyrządzanie posiłków.
 7. Świadomość znaczenia ruchu fizycznego w życiu każdego człowieka.
 8. Zwiększenie aktywności fizycznej i wyrobienie nowych nawyków.
 9. Wzrost wiedzy na temat chorób związanych ze złym odżywianiem, brakiem ruchu, czy utrzymywaniem niewłaściwej/ nieodpowiedniej higieny osobistej,
 10. Doskonalenie umiejętności niesienia pomocy przedmedycznej.

 

- Warsztaty dotyczące udzielania pomocy przedmedycznej,

 

K. Żyła, J. Kłoczko

Pielęgniarka szkolna

 

Uczniowie

- Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego,

- Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna

Psycholog

Listopad/Grudzień

Uczniowie, Rodzice

- Spotkanie z dietetykiem,

 

Psycholog

 

Marzec

 

Rodzice, uczniowie

- Piknik Profilaktyczny.

 

Psycholog,

Pedagog

Wrzesień

 

Rodzice, Uczniowie

- Zaangażowanie w szkolne akcje promujące zdrowy styl życia:

- Strażnicy Ostoi,

- Higiena słuchu i głosu- walka z hałasem - na przerwach,

- Mleko w szkole,

- Owoce w szkole,

- Zdrowe zakupy,

- Europejski Tydzień Sportu,

- Higiena Jamy ustnej,

- Higiena Okresu Dojrzewania,

- Wycieczki, rajd,

- Aktywne zajęcia na świetlicy,

- Woda w Naszej Szkole,

- Ręce Pod Mikroskopem,

- Zdrowe śniadanie,

- Dzień Sportu,

- Master Szef,

 

Wyznaczeni nauczyciele, pielęgniarka szkolna,

Koordynator programu Szkoła Promująca Zdrowie

Wg harmonogramu programu

Szkoła Promująca Zdrowie

Uczniowie, Rodzice

 

 

 1. Moda na życzliwość.
 2. Promowanie zachowań zgodnych ze społecznie akceptowanymi normami.
 3. Zaangażowanie rodziców / opiekunów do współpracy przy promowaniu poprawnego stylu zachowania – przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym i przemocowym
 4. Budowanie postawy życzliwości, akceptacji  i otwartości na drugiego człowieka w świadomości dzieci i młodzieży.
 5. 4.      Rozwijanie postaw prospołecznych oraz dbanie o wspólne dobro, pielęgnowanie postaw patriotycznych,
 6. Uczenie uczniów prawidłowych form zachowania w sytuacjach trudnych.
 7. Udział w kampaniach społecznych
 8. Przeciwdziałanie zjawisku agresji
   i przemocy rówieśniczej w szkole.
 9. Zaznajomienie uczniów z terminem agresji i przemocy zarówno w szkole jak i rodzinie oraz promowanie poprawnego wzorca zachowania.
 

- Wolontariat szkolny

Koordynator szkolnego wolontariatu

Cały rok szkolny, Wg harm. szkolnego koła wolontariatu

Rodzice, uczniowie.

- Włączanie do współpracy rodziców / opiekunów przy organizowanych akcjach: Tydzień Życzliwości, Piknik Profilaktyczny, DBI, itp.

Wychowawcy, koordynatorzy akcji

Cały rok szkolny wg potrzeb

Rodzice, opiekunowie.

-prowadzenie konsultacji indywidualnych z uczniami, rodzicami, nauczycielami; tworzenie przyjaznej, otwartej i komfortowej atmosfery w szkole

Pedagog, Psycholog

Wychowawcy

 

Wg potrzeb  

Uczniowie, rodzice, nauczyciele

- Organizowanie lekcji z wychowawcą dotyczących tematyki agresji słownej,

 

Wychowawcy

Wg planu wychowawcy klasy

Uczniowie

- Pielęgnowanie tradycji,

uczenie wykazywania właściwej postawy podczas obchodów państwowych
i szkolnych

Wszyscy, nauczyciele.

 

Wg kalendarza imprez szkolnych.

 

Uczniowie

- Organizowanie zebrań (tzn. wywiadówki, dni otwarte szkoły);

Wszyscy nauczy6ciele

Wg planu zebrań

Rodzice, opiekunowie

- Dyżury personelu szkolnego podczas przerw;

Wszyscy nauczy6ciele

Cały rok szkolny

Wszyscy nauczyciele, pracownicy

-Zajęcia psychoedukacyjne, profilaktyczne prowadzone przez specjalistów (psycholog, pedagog);
Udział w kampaniach społecznych;

Psycholog, pedagog

Wg potrzeb

Uczniowie, rodzice

-Podejmowanie konsekwentnych działań w sytuacji pojawienia się zachowań agresywnych;

 

Wszyscy nauczyciele,

Cały rok szkolny

 

Uczniowie

- Wdrażanie działań Programu Przeciwdziałania Agresji Słownej „Nie rań mnie słowem”.

 

Wychowawcy, nauczyciele, koordynator programu.

Wg harmonogramu

Uczniowie

 


5.2 Treści wychowawczo-profilaktyczne do zrealizowania na godzinach do dyspozycji wychowawcy

KLASA

SFERY

TREŚCI DO REALIZACJI

IV

Fizyczna - zdrowie

Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu.

Społeczna – kształtowanie relacji

Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi. - Promowanie idei wolontariatu.

Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej podstawę współdziałania.

Duchowa / Emocjonalna

Kultura, wartości, normy

Zapoznanie z rolą zainteresowań w życiu człowieka.

Uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania.

Kształtowanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia.

Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze.

Profilaktyka zachowań ryzykowanych

Zwiększanie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń
z nimi związanych. Redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów rozwiązywania problemów.

Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania
z nowoczesnych technologii informacyjnych

Rozwijanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi.

V

 

Fizyczna - zdrowie

Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.

Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowania ograniczeń i niedoskonałości.

Społeczna – kształtowanie relacji

Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współpracy.

Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat).

Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi, ich sposobów rozwiązywania problemów, na nową wiedzę.

Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących
i autorytetów.

Duchowa / Emocjonalna

Kultura, wartości, normy

Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów.

Budowanie samoświadomości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz postaw.

Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji.

Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się
z uwzględnieniem sytuacji i miejsca.

Profilaktyka zachowań ryzykowanych

Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji.

Rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania.

Dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych na motywację do podejmowania różnorodnych zachowań.

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i internetu.

VI

Fizyczna - zdrowie

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych cech osobowości.

Kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej osoby, np. świadomości mocnych i słabych stron.

Rozwijanie postawy prozdrowotnej, jako najważniejszych wartości. (aktywność fizyczna, zdrowe żywienie, zdrowie psychiczne).

Społeczna – kształtowanie relacji

Kształtowanie umiejętności współpracy w dążeniu do osiągnięcia celu. Uwrażliwianie na różne obszary ludzkich problemów i potrzeb poprzez krzewienie potrzeby udzielania pomocy (wolontariat).

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań i poglądów.

Rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny w życiu człowieka.

Rozwijanie samorządności.

Duchowa / Emocjonalna

Kultura, wartości, normy

Rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii i samodzielności

Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów na zachowanie. Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników które na nie wpływają.

Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego

Profilaktyka zachowań ryzykowanych

Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach.

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz z zachowaniami agresywnymi.

Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci

VII

Fizyczna - zdrowie

Kształtowanie postawy proaktywnej, w której uczeń przejmuje inicjatywę, ale też odpowiedzialności za swoje działania, decyzje. (jestem odpowiedzialny za siebie)

Kształtowanie umiejętności świadomego wyznaczania sobie konkretnych celów, umiejętności hierarchizacji zadań. (moja przyszłość)

Rozwijanie postawy prozdrowotnej jako najważniejszych wartości. (aktywność fizyczna, zdrowe żywienie, zdrowie psychiczne).

Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego potencjału. (moje mocne strony)

Kształtowanie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych w okresie dojrzewania.

Społeczna – kształtowanie relacji

Kształtowanie umiejętności wchodzenia w interakcje z ludźmi
w sposób zapewniający zadowolenie obydwu stron (komunikacja)

Kształtowanie umiejętności szukania inspiracji, rozwijanie własnej kreatywności. Rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych (wolontariat).

Duchowa / Emocjonalna

Kultura, wartości, normy

Popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia
i samokształcenia, zaangażowania w zdobywanie wiedzy
i umiejętności.

Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, prawdomówność, rzetelność i wytrwałość.

Umacnianie więzi ze społecznością lokalną

Profilaktyka zachowań ryzykowanych

Rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za dokonywane wybory i postępowanie.

Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania
w sprawach nieletnich.

Rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, niesienia pomocy dotkniętym nimi osobom oraz minimalizowania ich negatywnych skutków. (pomoc przedmedyczna)

Rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia siebie poprzez poszukiwanie i udzielanie odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Jakie są moje cele i zadania życiowe?

 


6.Powinności i treści wychowawcze właściwe dla poszczególnych zajęć edukacyjnych

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Sfera

Wymagania szczegółowe uczeń

Fizyczna

Rozwijanie skutecznego działania i komunikacji. Dbanie o higienę, pielęgnację ciała, odżywianie i swój tryb życia. Wykorzystywanie własnej aktywności ruchowej w życiu. Respektowanie przepisów gier i zabaw zespołowych oraz ruchu drogowego
i poruszania się w miejscach publicznych.

Rozwijanie świadomości, iż nieodpowiedzialne korzystanie z technologii ma wpływ na utratę zdrowia człowieka. Dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych. reagowanie stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia jego lub innej osoby.

Emocjonalna

Rozpoznawanie i nazywanie uczuć i emocji swoich i innych. Współpracowanie
w grupie. Rozumienie wartości rodziny, społeczności szkolnej i narodowej.

Społeczna

Uświadamianie wartości uznanych przez środowisko domowe, szkolne, lokalne
 i narodowe. Szanowanie symboli narodowych. Krytyczne ocenianie postępowania swojego i innych. Konsekwentne przyjmowanie swojego działania. Wyrażanie swoich oczekiwań i potrzeb. Rozwijanie szacunku wobec innych ludzi. Organizowanie sobie wolnego czasu. Ćwiczenie bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Darzenie szacunkiem, życzliwością innych, angażowanie się w działania wolontariatu.

Intelektualna

Rozwijanie samodzielnego, logicznego, twórczego, krytycznego i refleksyjnego myślenia. Poprawne posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie. Samodzielne korzystanie z dostępnych źródeł informacji. Rozwijanie i ćwiczenie doświadczania, formułowania wniosków i spostrzeżeń. Kształtowanie uczestniczenia w kulturze
i wyrażania jej za pomocą środków ekspresji i nowoczesnej technologii. Wykorzystanie wiedzę i umiejętności w nowych sytuacjach życiowych.

Duchowa

Rozwijanie poczucia swojej godności i innych. Kształtowanie świadomości konsekwencji własnych wyborów i brania za nie odpowiedzialności. Rozwijanie wartości, co jest dobre, a co złe w otaczającym świecie, Kształtowanie wartości swojego zdania. Kształtowanie i rozwijanie relacji z innymi osobami (rówieśnicy, nauczyciele), szanowanie ich wartości i swoich. Kształtowanie dobrego zachowania na podstawie doświadczeń ze świata realnego oraz przykładów tekstów literackich, filmów i innych źródeł.

6.1 Klasy 1-3

 

JĘZYK OBCY

M. Rembas, M. Kumor

Sfera

Wymagania szczegółowe uczeń

Fizyczna

Uczeń korzysta z różnych źródeł informacji w języku obcym nowożytnym

Emocjonalna

Uczeń potrafi współpracować z rówieśnikami w trakcie nauki

Rozbudzanie pozytywnego nastawienia do nauki języka obcego

Społeczna

Uczeń wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka

Uczeń posiada podstawowe informacje o krajach, w których ludzie posługują się danym językiem obcym

Intelektualna

Uczeń potrafi określić, czego się nauczył i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem (poprzez np. oglądanie bajek, korzystanie z różnych słowników)

Duchowa

Budowanie postawy otwartości, tolerancji wobec różnorodności kultur, narodowości, przy jednoczesnym wsparciu ucznia w budowaniu poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości; zachęcanie do refleksji nad zjawiskami typowymi dla kultur innych niż własna

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

A.Griszkienas, M.Rembas

Sfera

Wymagania szczegółowe uczeń

Fizyczna

Przestrzega regulaminu pracowni komputerowej, dba o prawidłową postawę ciała
w pracy z urządzeniami multimedialnymi, przestrzega granic czasowych niezbędnych do utrzymania zdrowia psychicznego i wzroku.

Emocjonalna

Nie zraża się napotkanymi trudnościami bądź potrafi zwrócić się o pomoc do nauczyciela. Przestrzega zasad dotyczących korzystania z efektów pracy innych osób
i związanych z bezpieczeństwem w internecie.

Społeczna

Współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię oraz jej możliwości do komunikowania się w procesie uczenia.

Intelektualna

Posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami. Układa
w logicznym porządku instrukcje składające się na codzienne czynności, planuje działania prowadzące do osiągania celów

Duchowa

Rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania innych osób (również uczniów) korzystających z technologii, zwłaszcza w sieci internet;

 

RELIGIA/ETYKA

T. Gryczkowska

Sfera

Wymagania szczegółowe uczeń

Fizyczna

-

Emocjonalna

Rozwijanie świadomości, że słowa mogą ranić innych, potrafi panować nad emocjami.

Społeczna

Stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie krzywdzi słabszych i pomaga potrzebującym, potrafi zachować się odpowiednio do sytuacji.

Intelektualna

Uwrażliwianie na wiedzę na temat świata, ludzi i zasad panujących we współczesnym świecie, rozwijanie empatii, myślenia o innych (poznaje wolontariat).

Duchowa

Rozróżnianie dobra od zła, podkreślanie znaczenia sprawiedliwości i prawdomówności, Dbanie o słabszych.

 

 

6.2 Klasy 4-7

JĘZYK POLSKI

E. Zdunek

 

Sfera

Wymagania szczegółowe uczeń

Fizyczna

 

Emocjonalna

Rozwija zdolności dostrzegania wartości: prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka i kierowania się tymi wartościami;

Społeczna

Kształtuje umiejętność uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym;

Kształcenie postawy szacunku dla przeszłości i tradycji literackiej jako podstawy tożsamości narodowej;

Rozwijanie zainteresowania kulturą w środowisku lokalnym i potrzeby uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych;

Intelektualna

 • rozwija umiejętność samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania;
 •  rozwija umiejętność rzetelnego korzystania ze źródeł wiedzy, w tym stosowania cudzysłowu, przypisów i odsyłaczy, oraz szacunku dla cudzej własności intelektualnej;
 • rozwija szacunek dla wiedzy, wyrabia pasję poznawania świata i zachęca do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomośc

Duchowa

 • jest zachęcany do rozwijania swoich uzdolnień przez udział w różnych formach poszerzania wiedzy, na przykład w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i wykładach, oraz rozwijania umiejętności samodzielnej prezentacji wyników swojej pracy;
 • kształci nawyki systematycznego uczenia się oraz porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania;
     

 

MATEMATYKA

M. Stawecka

Sfera

Wymagania szczegółowe uczeń

Fizyczna

Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją oraz analizy czynników, które ich demotywują. Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu. Inspirowanie uczniów do myślenia o własnej motywacji do działania. Kształtowanie wśród uczniów właściwej postawy siedzenia przy biurku.

Emocjonalna

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych cech osobowości. Nabywanie umiejętności gromadzenia i porządkowania wiedzy o sobie. Rozwijanie umiejętności komunikacji, wyrażania własnych opinii, przekonań, poglądów, uczuć.

Społeczna

Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji stanowiącej podstawy współdziałania w grupie. Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej pracy w grupie. Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie w dążeniu do osiągnięcia celu.

Intelektualna

Kształtowanie umiejętności szukania inspiracji, rozwijanie własnej kreatywności.

Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi, ich sposobów rozwiązywania problemów. Kształtowanie umiejętności poszukiwania innych rozwiązań danego zadania. Doskonalenie myślenia abstrakcyjnego, a w konsekwencji na naukę przeprowadzania rozumowań  i poprawnego wnioskowania w sytuacjach nowych, a także dotyczących zagadnień złożonych i nietypowych.

Umiejętność przedstawienia nowego rozwiązania dla innych.

Duchowa

 Kształtowanie umiejętności zgodnej współpracy, szanowania zdania innych. Budowanie relacji i życzliwości wśród uczniów. Rozwijanie patriotyzmu i szacunku do tradycji. Uświadamianie uczniom, jak ważne jest bezpieczeństwo w klasie i w szkole dla każdego.

 

JĘZYK OBCY

M.Kumor, I. Kwiecińska

Sfera

Wymagania szczegółowe uczeń

Fizyczna

Uczeń korzysta z różnych źródeł informacji w języku obcym nowożytnym oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych

Emocjonalna

Zachęcanie ucznia do samooceny własnej pracy i stosowanie różnych technik służących uczeniu się

Społeczna

Używanie języka obcego również jako języka komunikacji podczas zajęć w różnych rodzajach interakcji ucz-n-l, ucz-ucz

Stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu przez uczniów własnych zainteresowań oraz pasji

Rozwijanie u uczniów świadomości znaczenia języków obcych w różnych dziedzinach życia społecznego, również w odniesieniu do kariery zawodowej ucznia

Rozwijanie umiejętności lekkich- współpracy, oceny mocnych i słabych stron pracy własnej i kolegów i koleżanek

Umiejętność pracy w grupie, w parach, w pracach  projektowych

Intelektualna

Twórcze wykorzystanie języka- wykorzystywanie domysłu w procesie rozumienia tekstu słuchanego, czytanego, odkrywanie wzorców i formułowanie reguł, techniki werbalne, niewerbalne, mnemotechniki

Duchowa

Kształtowanie postawy ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur, refleksja nad zjawiskami typowymi dla danej kultury oraz stosowanie odniesień do własnej kultury, tradycji, historii

 

GEOGRAFIA

M. Kumor

Sfera

Wymagania szczegółowe uczeń

Fizyczna

Korzystanie z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów, diagramów, danych statystycznych, tekstów źródłowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych

Prowadzenie obserwacji i pomiarów w terenie

Wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności geograficznych w życiu codziennym

Emocjonalna

Refleksja nad pięknem i harmonią świata przyrody i dziedzictwem kulturowym

Kształtowanie emocjonalnych i duchowych więzi z najbliższym otoczeniem, krajem
i całą planetą

Przełamanie stereotypów i kształtowanie postaw szacunku, zrozumienia i akceptacji, poszanowania dla innych kultur przy jednoczesnym zachowaniu poczucia własnej tożsamości narodowej

Społeczna

Podejmowanie konstruktywnej współpracy i umiejętność komunikowania się

Kształtowanie postaw współodpowiedzialności za środowisko geograficzne

Intelektualna

Interpretowanie map, określanie związków i zależności między elementami środowiska przyrodniczego, społeczno-gospodarczego i kulturowego

Stawianie pytań, formowanie hipotez, proponowanie rozwiązań problemów

Rozwijanie wyobraźni przestrzennej

Rozwijanie swoich predyspozycji i talentów, zainteresowań geograficznych

Duchowa

Przyjmowanie postaw szacunku dla środowiska przyrodniczego i kulturowego, rozumienie potrzeby racjonalnego w nim gospodarowania

Poczucie dumy z piękna ojczystej przyrody i dorobku narodu, poczucie tożsamości
i wykazywanie postawy patriotycznej i obywatelskiej.

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

T.Gryczkowska

Sfera

Wymagania szczegółowe uczeń

Fizyczna

Ćwiczy radzenie sobie w sytuacji konfliktu, presji grupy, stresu. Pozyskuje wiedzę o zmianach w organizmie zachodzących w okresie dojrzewania. Poznaje znaczenie szacunku dla ciała i nietykalności cielesnej.

Społeczna

Poznaje i stosuje zasady savoir-vivre'u w różnych sytuacjach społecznych. Utrwala zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej i jej znaczenie w relacjach interpersonalnych. Przyjmuje odpowiedzialność za manifestowane reakcje, wypowiadane i pisane słowa; Kształtuje i wyraża postawy asertywne. Włącza się w życie społeczne przez: wolontariat, stowarzyszenia, grupy nieformalne i aktywność indywidualną. Ujawnia wrażliwość na osoby potrzebujące pomocy i zna konkretne sposoby jej udzielania.

Emocjonalna

Poznaje wartości służące osobowemu rozwojowi. Poznaje znaczenie odpowiedzialności za własny rozwój i samowychowanie. Rozpoznaje, analizuje i ćwiczy wyrażanie uczuć, rozwiązywanie problemów.

Intelektualna

Świadomie i odpowiedzialnie korzysta ze środków społecznego przekazu, w tym z Internetu, dokonując wyboru określonych treści i limitując czas im poświęcany;

Duchowa

Zna wartość rodziny.

 

INFORMATYKA

A.Griszkienas

Sfera

Wymagania szczegółowe uczeń

Fizyczna

Posługuje się technologią zgodnie z przyjętymi zasadami i prawem; przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Emocjonalna

Uznaje i respektuje prawo do prywatności danych i informacji oraz prawo do własności intelektualnej.

Społeczna

Bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programowanie w parach lub
w zespole, realizacja projektów, uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się, projektuje, tworzy i prezentuje efekty wspólnej pracy.

Intelektualna

Ocenia krytycznie informacje i ich źródła, w szczególności w sieci, pod względem rzetelności i wiarygodności w odniesieniu do rzeczywistych sytuacji, docenia znaczenie otwartych zasobów w sieci i korzysta z nich.

Duchowa

Opisuje kwestie etyczne związane z wykorzystaniem komputerów i sieci komputerowych, takie jak: bezpieczeństwo, cyfrowa tożsamość, prywatność, własność intelektualna, równy dostęp do informacji i dzielenie się informacją; postępuje etycznie w pracy z informacjami.

 

HISTORIA

M.Kacperska

Sfera

Wymagania szczegółowe uczeń

Fizyczna

-

Emocjonalna

Rozbudzanie poczucia miłości do Ojczyzny poprzez szacunek i przywiązanie do tradycji i historii własnego narodu oraz jego osiągnięć, kultury oraz języka ojczystego

Społeczna

Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, świadomości obywatelskiej, postawy szacunku i odpowiedzialności za własne państwo, utrwalanie poczucia godności i dumy narodowej. Budowanie szacunku dla innych ludzi oraz dokonań innych narodów.

Kształtowanie szacunku wobec ważnych wydarzeń z dziejów narodu polskiego, zwłaszcza przez dokonania wybitnych postaci historycznych, zapoznanie z symbolami narodowymi, państwowymi i religijnymi, wyjaśnienie ich znaczenia.

Intelektualna

Kształtowanie zdolności humanistycznych, sprawności językowej, umiejętności samodzielnego poszukiwania wiedzy i korzystania z różnorodnych źródeł informacji, formułowania i wypowiadania własnych opinii

Duchowa

Rozbudzanie zainteresowań własną przeszłością, swojej rodziny oraz historią lokalną
 i regionalną. Rozwijanie wrażliwości moralnej i estetycznej. Rozwijanie wyobraźni historycznej. Kształtowanie wartości takich jak: ojczyzna, naród, państwo, symbole narodowe i państwowe, patriotyzm, pamięć historyczna, prawda, sprawiedliwość, dobro, piękno, wolność, solidarność, odpowiedzialność, odwaga, krytycyzm, tolerancja, tożsamość, kultura.  

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

K. Żyła

Sfera

Wymagania szczegółowe uczeń

Fizyczna

Opisuje, jakie znaczenie ma aktywność fizyczna dla zdrowia, opisuje piramidę żywienia i aktywności fizycznej, opisuje zasady zdrowego odżywiania, przestrzega zasady higieny osobistej i czystości odzieży, przyjmuje prawidłową postawę ciała w różnych sytuacjach, wyjaśnia pojęcie zdrowia, opisuje pozytywne mierniki zdrowia, omawia zasady aktywnego wypoczynku zgodne z rekomendacjami aktywności fizycznej dla swojego wieku (np: WHO lub UE), wykonuje ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała, podejmuje aktywność fizyczną w różnych warunkach atmosferycznych, omawia konsekwencje zdrowotne stosowania używek i substancji psychoaktywnych w odniesieniu do podejmowania aktywności fizycznej, wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz nieuzasadnionego odchudzania się i używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśni , wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących w organizmie w okresie dojrzewania;

Emocjonalna

Wykonuje ćwiczenia oddechowe i inne charakterze relaksacyjnym, omawia sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny

Społeczna

Uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika, stosuje zasady „czystej gry”: szacunku dla rywala, respektowania przepisów gry, podporządkowania się decyzjom sędziego, potrafi właściwie zachować się w sytuacji zwycięstwa i porażki, podziękować za wspólną grę, pełni rolę organizatora, sędziego i kibica w ramach szkolnych zawodów sportowych, wyjaśnia zasady kulturalnego kibicowania, wyjaśnia, jak należy zachować się w sytuacjach związanych z aktywnością taneczną, omawia znaczenie dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci, identyfikuje swoje mocne strony, budując poczucie własnej wartości, planuje sposoby rozwoju oraz ma świadomość słabych stron, nad którymi należy pracować, wykazuje umiejętność adekwatnej samooceny swoich możliwości psychofizycznych, wykazuje kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji problemowych współpracuje w grupie, szanując poglądy i wysiłki innych ludzi, wykazując asertywność i empatię, motywuje innych do udziału w aktywności fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób o niższej sprawności fizycznej i specjalnych potrzebach edukacyjnych

Intelektualna

Wymienia zasady i metody hartowania organizmu, omawia sposoby ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem i niską temperaturą, rozróżnia pojęcie tętna spoczynkowego i powysiłkowego, dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz
z pomocą nauczyciela interpretuje wyniki, mierzy tętno przed wysiłkiem i po nim oraz z pomocą nauczyciela interpretuje wyniki, wymienia podstawowe przepisy wybranych sportowych i rekreacyjnych gier zespołowych, zna regulamin sali gimnastycznej
 i boiska sportowego, omawia osoby  i sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, wymienia zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu sportowego, omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach w różnych porach roku;

Duchowa

Omawia konsekwencje zdrowotne stosowania używek i substancji psychoaktywnych, opisuje zasady wybranej regionalnej zabawy lub gry ruchowej, omawia znaczenie symboli: flaga i znicz olimpijski, rozróżnia pojęcia olimpiada i igrzyska olimpijskie, zna wartości: ideę olimpijską, paraolimpijską i olimpiad specjalnych;

 

 

PRZYRODA

M. Jaroszek-Małecka

Sfera

Wymagania szczegółowe, uczeń:

Fizyczna

Wykorzystuje zdobytą wiedzę o budowie, higienie organizmu w codziennym życiu dbając o własne zdrowie.

Opisuje zasady zdrowego stylu życia (w tym zdrowego odżywiania się).

Wyjaśnia, co to są uzależnienia, podaje ich przykłady i opisuje konsekwen­cje; uzasadnia, dlaczego nie należy przyjmować używek i środków energety­zujących oraz zbyt długo korzystać z telefonów komórkowych.

Właściwie reaguje na niebezpieczeństwa zagrażające życiu i zdrowiu.

Wymienia zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Emocjonalna

Poznaje siebie, swoje zdolności i rozwija zainteresowania sprzyjające motywacji do uczenia się.

Rozwija wrażliwość na wszelkie przejawy życia.

Społeczna

Aktywnie działa na rzecz środowiska lokalnego.

Doskonali umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania oraz pełnienia roli lidera w zespole.

Intelektualna

Dostrzega wielostronne wartości przyrody w integralnym rozwoju człowieka.

Duchowa

Przyjmuje postawy szacunku do środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz rozumie potrzeby racjonalnego w nim gospodarowania.

Przyjmuje postawy współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego przez: 1) właściwe zachowania w środowisku przyrodniczym, 2) współodpowiedzialność za stan najbliższej okolicy, 3) wrażliwość na piękno natury, a także ładu i estetyki zagospodarowania najbliższej okolicy, 4) świadome działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony przyrody.

Ocenia krajobraz najbliższej okolicy pod względem jego piękna oraz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego „małej ojczyzny”, przyjmuje postawy związane z tożsamością kulturową regionu.

 

 

BIOLOGIA

M. Jaroszek-Małecka

Sfera

Wymagania szczegółowe, uczeń:

Fizyczna

Wykorzystuje zdobytą wiedzę o anatomii, fizjologii i higienie organizmu w codziennym życiu dbając o własne zdrowie.

Opisuje zasady zdrowego stylu życia (w tym zdrowego odżywiania się).

Analizuje związek pomiędzy własnym postępowaniem a zachowaniem zdrowia oraz rozpoznaje sytuacje wymagające konsultacji lekarskiej.

Podkreśla rolę profilaktyki i badań kontrolnych w zapobieganiu, leczeniu chorób.

Przedstawia negatywny wpływ na organizm człowieka substancji psychoaktywnych oraz nadużywa­nia kofeiny i niektórych leków.

Emocjonalna

Rozwija wrażliwość na wszelkie przejawy życia.

Przedstawia sposoby radzenia sobie ze stresem.

Społeczna

Uzasadnia społeczne znaczenie krwiodawstwa i transplantacji narządów.

Intelektualna

Wyrabia nawyki poszerzania wiedzy, korzystania z materiałów źródłowych
i bezpiecznego eksperymentowania.

Kształtuje podstawy rozumowania naukowego obejmującego rozpoznawanie zagadnień naukowych, interpretowanie oraz wykorzystywanie wyników i dowodów naukowych.

Duchowa

Uzasadnia konieczność ochrony przyrody.

Prezentuje postawę szacunku wobec siebie i wszystkich istot żywych.

Opisuje i prezentuje postawę i zachowania człowieka odpowiedzialnie korzystającego
z dóbr przyrody.

 

 

CHEMIA

M. Jaroszek-Małecka

Sfera

Wymagania szczegółowe, uczeń:

Fizyczna

Wskazuje na związek właściwości różnorodnych substancji z ich zastosowaniami i ich wpływem na zdrowie człowieka i środowisko naturalne.

Emocjonalna

Kształtuje postawę odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i kolegów podczas eksperymentowania.

Społeczna

Doskonali umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania oraz pełnienia roli lidera w zespole.

Intelektualna

Wyrabia nawyki poszerzania wiedzy, korzystania z materiałów źródłowych
i bezpiecznego eksperymentowania.

Kształtuje podstawy rozumowania naukowego obejmującego rozpoznawanie zagadnień naukowych, interpretowanie oraz wykorzystywanie wyników i dowodów naukowych.

Duchowa

Respektuje podstawowe zasady ochrony przyrody.

Opisuje i prezentuje postawę i zachowania człowieka odpowiedzialnie korzystającego
z dóbr przyrody.

 

FIZYKA

M. Jaroszek-Małecka

Sfera

Wymagania szczegółowe, uczeń:

Fizyczna

Bada i wyjaśnia podstawowe prawa przyrody, zjawiska w niej zachodzące oraz właściwości materii i wskazuje ich związek ze zdrowiem człowieka, rozwojem gospodarczym, społecznym, życiem codziennym.

Emocjonalna

Kształtuje postawę odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i kolegów podczas eksperymentowania.

Społeczna

Doskonali umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania oraz pełnienia roli lidera w zespole.

Intelektualna

Wyrabia nawyki poszerzania wiedzy, korzystania z materiałów źródłowych
i bezpiecznego eksperymentowania.

Kształtuje podstawy rozumowania naukowego obejmującego rozpoznawanie zagadnień naukowych, wyjaśnianie zjawisk fizycznych, interpretowanie oraz wykorzystywanie wyników i dowodów naukowych.

Przedstawia fizykę jako naukową podstawę współczesnej techniki, technologii, w tym TIK.

Duchowa

Podkreśla znaczenie fizyki w procesie rozwoju gospodarczego, społecznego
i codziennego życia.

 

PLASTYKA

S. Nowicki

Sfera

Wymagania szczegółowe uczeń

Fizyczna

-

Emocjonalna/ Duchowa

Rozwój wyobraźni twórczej, kreatywnego myślenia i działania.

Rozwój wrażliwości estetycznej i emocjonalnej. Otwartość w wyrażaniu własnych sądów i opinii. Tolerancja wobec działań, zainteresowań i sądów innych ludzi. Szacunek dla twórców różnych form sztuki i ich artystycznych dokonań. Przyjmowanie pod wpływem sztuki właściwych postaw moralnych i społecznych. Aktywny i świadomy odbiór dzieł sztuki. Kolekcjonowanie reprodukcji dzieł sztuki. Ciekawość i pragnienie poznawania nowych zagadnień plastycznych. Potrzeba artystycznej ekspresji. Gromadzenie wytworów sztuki ludowej oraz wiadomości z nią związanych. Włączenie sztuki we własne życie.

Społeczna

Odwiedzanie muzeów i galerii oraz uczestnictwo w wystawach.

Intelektualna

Samodzielne zdobywane wiedzy na temat sztuki regionalnej i środowiskowej.

 

 

MUZYKA

A.Griszkienas

Sfera

Wymagania szczegółowe uczeń

Fizyczna

Uczestniczy w tworzeniu artystycznych projektów edukacyjnych o charakterze interdyscyplinarnym (również z wykorzystaniem technologii informacyjnej);

poprawnie śpiewa z pamięci, zachowując należytą postawę, hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego”;

Emocjonalna

Potrafi uzasadnić własne preferencje muzyczne, argumentując swoje wybory

Społeczna

Stosuje zasady wynikające ze świadomego korzystania i uczestniczenia w dorobku kultury muzycznej: odpowiednie zachowanie podczas koncertu, przedstawienia operowego

Intelektualna

Jest świadomym odbiorcą sztuki muzycznej

Duchowa

Wykazuje tolerancję dla preferencji muzycznych innych osób oraz szacunek dla twórców i wykonawców

 

TECHNIKA

A.Griszkienas

Sfera

Wymagania szczegółowe uczeń

Fizyczna

Bezpiecznie posługuje się narzędziami, przyborami i urządzeniami;

Emocjonalna

Odpowiedzialnie i bezpiecznie posługuje się sprzętem mechanicznym, elektrycznym i elektronicznym znajdującym się w domu, w tym urządzeniami oraz technologią służącą do inteligentnego zarządzania gospodarstwem domowym;

Społeczna

Bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta

Intelektualna

Jest świadomym i odpowiedzialnym użytkownikiem wytworów techniki

Duchowa

Współpracuje i podejmuje różne role w pracy w zespole

 

Religia/etyka

T. Gryczkowska

Sfera

Wymagania szczegółowe uczeń

Fizyczna

-

Emocjonalna

Rozwijanie świadomości, że słowa mogą ranić innych, potrafi panować nad emocjami.

Społeczna

Stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie krzywdzi słabszych i pomaga potrzebującym, potrafi zachować się odpowiednio do sytuacji. Kultywowanie tradycji.

Intelektualna

Uwrażliwianie na wiedzę na temat świata, ludzi I zasad panujących we współczesnym świecie, rozwijanie empatii, myślenia o innych (poznaje wolontariat).

Duchowa

Rozróżnianie dobra od zła, podkreślanie znaczenia sprawiedliwości i prawdomówności, Dbanie o słabszych.  Podkreślenie znaczenia wartości w życiu człowieka.

 

7.Strategia ewaluacyjna programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

 • W procesie ewaluacji PWPS udział biorą uczniowie, rodzice, nauczyciele.

 • Monitoring i ewaluację PWPS przeprowadza Zespół ds. PWPS, a koordynuje psycholog.

 • Po każdym zakończeniu roku szkolnego PWPS będzie modyfikowany w zależności od wniosków wynikających z ewaluacji.

 • Zmiany w SWPS zatwierdzane są na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

8.Plany wychowawczo-profilaktyczne klas

KLASA I

Plan wychowawczo-profilaktyczny klasy
edukacja wczesnoszkolna

Klasa I

Wychowawca klasy Marta Rembas

 1. Cele:

  • Wspieranie i ukierunkowanie rozwoju uczniów poprzez stwarzanie warunków do pełnej realizacji własnych możliwości

  • Kształtowanie wrażliwości społecznej

  • Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie

  • Poznawanie symboli, tradycji, obrzędów szkolnych i środowiskowych

 2.  Współpraca z rodzicami

  • Współorganizowanie imprez klasowych i szkolnych

  • Pomoc rodziców w opiece podczas wycieczek szkolnych i klasowych

  • Utrzymywanie stałej współpracy z rodzicami dotyczące nauki i zachowania uczniów

  • Pedagogizacje rodziców

  • Zebrania z rodzicami, kontakty telefoniczne i spotkania indywidualne

 3. Ważne wydarzenia w życiu klasy

  • Ślubowanie klasy pierwszej

  • Pasowanie na czytelnika

  • Imprezy wynikające z kalendarza szkolnego

  • Wyjścia do teatru, kina, filharmonii, Książnicy Stargardzkiej, muzeum i innych miejsc kulturowych

  • Wycieczka szkolna dla klas 0-3

 


KLASA II

Plan wychowawczo-profilaktyczny klasy
edukacja wczesnoszkolna

Klasa II

Wychowawca klasy Dorota Kołcz-Jędrzejewska

 1. Cele:

  1. Wspieranie i ukierunkowanie rozwoju uczniów poprzez stwarzanie warunków do pełnej realizacji własnych możliwości

  2. Kształtowanie wrażliwości społecznej, ukazywanie wartości istotnych dla grupy

  3. Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie

  4. Poznawanie symboli, tradycji, obrzędów szkolnych i środowiskowych

 2.  Współpraca z rodzicami

  1. Współorganizowanie imprez klasowych i szkolnych

  2. Pomoc rodziców w opiece podczas wycieczek szkolnych i klasowych

  3. Utrzymywanie stałej współpracy z rodzicami dotyczące nauki i zachowania uczniów

  4. Pedagogizacje rodziców

  5. Zebrania z rodzicami, kontakty telefoniczne i spotkania indywidualne

 3. Ważne wydarzenia w życiu klasy

  1. Udział w konkursach i olimpiadach klasowych, szkolnych i międzyszkolnych

  2. Imprezy wynikające z kalendarza szkolnego

  3. Wyjścia do teatru, kina, filharmonii, Książnicy Stargardzkiej, muzeum i innych miejsc kulturowych

  4. Wycieczka szkolna dla klas 0-3

 


KLASA III

Plan wychowawczo-profilaktyczny klasy
edukacja wczesnoszkolna

Klasa III

Wychowawca klasy Jolanta Kłoczko

 1. Cele:

  • Wspieranie i ukierunkowanie rozwoju uczniów poprzez stwarzanie warunków do pełnej realizacji własnych możliwości

  • Kształtowanie wrażliwości społecznej, ukazywanie wartości istotnych dla grupy

  • Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie

  • Poznawanie symboli, tradycji, obrzędów szkolnych i środowiskowych

 • Propagowanie bezpiecznego korzystania ze środków multimedialnych.

 • Motywowanie do uczenia się

 • Propagowanie zdrowego stylu życia

 • Popularyzowanie postawy życzliwości dla innych - wolontariat szkolny

 

 1.  Współpraca z rodzicami

  • Współorganizowanie imprez klasowych i szkolnych

  • Pomoc rodziców w opiece podczas wycieczek szkolnych i klasowych

  • Utrzymywanie stałej współpracy z rodzicami dotyczące nauki i zachowania uczniów

  • Pedagogizacje rodziców

  • Zebrania z rodzicami, kontakty telefoniczne i spotkania indywidualne

 2. Ważne wydarzenia w życiu klasy

  • Udział w konkursach i olimpiadach klasowych, szkolnych i międzyszkolnych

  • Imprezy wynikające z kalendarza szkolnego

  • Wyjścia do teatru, kina, filharmonii, Książnicy Stargardzkiej, muzeum i innych miejsc kulturowych

  • Wycieczka szkolna dla klas 0-3


KLASA IV

Plan wychowawczo-profilaktyczny klasy 4

Wychowawca klasy - Magdalena Kumor

 • Cele:

 • Ułatwienie uczniom procesu adaptacji do nowych bądź zmieniających warunków szkolnych poprzez program adaptacyjny „Uczę się z radością”

 

 • Przeprowadzenie lekcji wychowawczych m.in. na temat: bezpieczne multimedia, motywowanie do uczenia się, zdrowy styl życia, życzliwość i wolontariat - przy współpracy z psychologiem i pedagogiem szkolnym

 • Nawiązanie dobrych relacji z rodzicami,  pedagogizacja, pomoc i wsparcie ze strony wychowawcy, efektywna współpraca poprzez stały kontakt

 

 •  Współpraca z rodzicami

 • Zapoznanie rodziców z programem adaptacyjnym i udział rodziców
  w realizowaniu niektórych zadań

 • Pedagogizacja rodziców na zebraniach z rodzicami

 • Angażowanie się i pomoc przy organizacji imprez klasy i szkoły

 • Umiejętność komunikacji pomiędzy wychowawcą i rodzicami

 • Ważne wydarzenia w życiu klasy

 • Rajdy i wycieczki, wyjścia klasowe/szkolne

 • Obchodzenie urodzin klasowych

 • Udział klasy w imprezach zawartych w kalendarzu imprez

 • Klasowy Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Wigilia, Mikołajki

 • Cykl lekcji wychowawczych ze współudziałem psychologa i pedagoga szkolnego

Treści wychowawczo-profilaktyczne do zrealizowania na godzinach do dyspozycji wychowawcy

Klasa

Sfery

Treści do realizacji

IV

Fizyczna - zdrowie

Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu.

Społeczna – kształtowanie relacji

Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi. - Promowanie idei wolontariatu.

Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej podstawę współdziałania.

Duchowa / Emocjonalna

Kultura, wartości, normy

Zapoznanie z rolą zainteresowań w życiu człowieka.

Uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania.

Kształtowanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia.

Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze.

Profilaktyka zachowań ryzykowanych

Zwiększanie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych.

Redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów rozwiązywania problemów.

Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych

Rozwijanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi.

 

 • Tematyka godzin wychowawczych

1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem adaptacyjnym. Propozycje dzieci tematów l.wych.

2. 3. Poznajmy się bliżej. Wykonanie kolażu

4.Ustalamy normy i zasady społeczne. Kodeks klasowy.

5. Współpracujemy ze sobą.

6. Moje uczucia

7. Emocja, z którą sobie nie radzę

8. Wewnętrzne JA i zewnętrzne JA. Wykonanie drzewka dobrego samopoczucia

9. Dostrzegam moje mocne strony

10. Zdrowe jedzenie, zdrowy styl życia

11. Czy jestem uzależniony od słodyczy?

12. Apel z okazji Dnia Niepodległości

13. Przygotowujemy szkolne zdrowe śniadanie

14. 15.  Czy potrafię być życzliwy? Tydzień życzliwości.

15. 16 Wiem jak się uczyć

17. Techniki i metody uczenia się

18. Agresja. Przeciwdziałanie 

19. AIDS – szkolna pogadanka

20. Zagrożenia płynące z Internetu. Cyberprzemoc.

21. Jak się czujesz w swojej klasie

22. Konflikt – jako część naszego życia

23. Potrafię komunikować swoje potrzeby

24. Komunikacja międzyludzka

25. Umiejętność rozwiązywania konfliktów.

26. Klasowy i szkolny wolontariat

* Inne tematy wynikające z bieżących potrzeb, kalendarza imprez oraz uroczystości

 

 


KLASA V

Plan wychowawczo-profilaktyczny klasy

Klasa 5

Wychowawca klasy – Marta Jaroszek-Małecka

 

    1. Cele:

 • Propagowanie bezpiecznego korzystania ze środków multimedialnych

 • Motywowanie do uczenia się

 • Propagowanie zdrowego stylu życia

 • Popularyzowanie postawy życzliwości dla innych - wolontariat szkolny

 • Integracja zespołu klasowego

 

 1. Współpraca z rodzicami

 • Wspieranie rozwoju, procesów dydaktycznych, wychowawczych dziecka poprzez wspólne działania rodziców i wychowawcy.

 • Zapoznanie rodziców z zadaniami programu Szkoły Promującej Zdrowie oraz projektu przeciwdziałania agresji słownej „Nie rań mnie słowem”, udział rodziców w realizowaniu niektórych zadań.

 • Pedagogizacja rodziców na zebraniach rodzicielskich.

 • Angażowanie i pomoc rodziców przy organizacji imprez klasowych i szkolnych.

 • Systematyczna komunikacja pomiędzy wychowawcą i rodzicami oparta na  w atmosferze szacunku i obowiązujących zasad kultury.

 

 1. Ważne wydarzenia w życiu klasy

 • Wyjazd integracyjny

 • Wycieczki, wyjścia klasowe/szkolne

 • Obchodzenie urodzin klasowych

 • Klasowy Dzień Chłopaka, Kobiet

 • Klasowe Mikołajki

 • Klasowa Wigilia

 • Udział klasy w imprezach zawartych w kalendarzu imprez

 • Cykl lekcji wychowawczych ze współudziałem psychologa i pedagoga szkolnego

 

 1. Treści wychowawczo-profilaktyczne

Klasa

Sfery

Treści do realizacji

V

 

Fizyczna - zdrowie

Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.

Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowania ograniczeń i niedoskonałości.

Społeczna – kształtowanie relacji

Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współpracy.

Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat).

Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi, ich sposobów rozwiązywania problemów, na nową wiedzę.

Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów.

Duchowa / Emocjonalna

Kultura, wartości, normy

Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów.

Budowanie samoświadomości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz postaw.

Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji.

Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji i miejsca.

Profilaktyka zachowań ryzykowanych

Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji.

Rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania.

Dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych na motywację do podejmowania różnorodnych zachowań.

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i Internetu.

 

 1. Tematyka godzin wychowawczych

Miesiąc

Temat

WRZESIEŃ

Bezpieczeństwo w szkole. Bezpieczna droga do i ze szkoły.

Wybór Samorządu Klasowego. Prawa i obowiązki ucznia.

Idea akcji Narodowego Czytania.

Na ratunek Ziemi  - akcja „Sprzątanie Świata”.

KODEKS klasy V.

Dzień Chłopaka w naszej klasie.

PAŹDZIERNIK

Wiem, jak się uczyć.

Święto Komisji Edukacji Narodowej.

Dzień Papieski. Kto jest dla mnie autorytetem?

Kultura nie tylko od święta.

Pamiętajmy o tych, co odeszli.

LISTOPAD

Moje emocje i potrzeby.

11 – Listopada Święto Odzyskania Niepodległości.

Czy wiesz co jesz? Akcja Zdrowe Śniadanie.

Światowy Dzień Życzliwości.

Podstawy negocjacji i mediacji.

GRUDZIEŃ

Mikołaj w naszej klasie.

Czym jest wolontariat?

Gdy zabłysną świeczki na choince.

Jak się czujesz w swojej klasie.Oceniamy nasze zachowanie.

STYCZEŃ

Jak się uczę i organizuję swój czas?

Bezpieczne ferie zimowe.

Moje hobby i zainteresowania.

LUTY

Dzień Bezpiecznego Internetu.

Zagrożenia płynące z Internetu.

Walentynki.

Wiem, jak radzić sobie z niepowodzeniami.

MARZEC

Dzień Kobiet w naszej klasie.

Wkrótce wiosna – zmiany w przyrodzie.

Polskie zwyczaje i obrzędy wielkanocne.

KWIECIEŃ

Jak radzić sobie ze stresem?

Jak mogę pomóc mojej planecie?

Święto Konstytucji 3 Maja.

MAJ

Książka moich marzeń.

Sport to zdrowie – znaczenie sportu dla zdrowia człowieka.

Moja mama – kim dla mnie jest?

Papieros i alkohol – wróg czy przyjaciel?

CZERWIEC

Podsumowanie pracy zespołu klasowego. Oceniamy nasze zachowanie.

Miłośnik przyrody – Światowy Dzień Ochrony Środowiska.

Jak bezpiecznie wypoczywać w czasie wakacji?

 

 • systematyczne gry i zabawy integrujące zespół klasowy,

 • wycieczki, wspólne wyjścia edukacyjno-integracyjne.

   

 

 


KLASA VI

Program profilaktyczno – wychowawczy klasy

klasa VI

wychowawca Ewelina Zdunek

1. Cele:

 • propagowanie bezpiecznego korzystania ze środków multimedialnych,

 • motywowanie do uczenia się,

 • propagowanie zdrowego stylu życia,

 • popularyzowanie postawy życzliwości dla innych - wolontariat szkolny.

2. Współpraca z rodzicami:

 • angażowanie rodziców uczniów do współuczestnictwa w realizacji zadań edukacyjno-wychowawczych,

 • podejmowanie wspólnych decyzji związanych z wszechstronnym rozwojem dzieci'

 • pedagogizacja,

 • stwarzanie możliwości  współpracy na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

3. Ważne wydarzenia z życia klasy

 • Klasowy Dzień Chłopaka

 • Akcja Zdrowe Śniadanie w naszej szkole. Światowy Dzień Życzliwości.

 • Wigilia klasowa

 • Udział w programie „Od uprawy do potrawy”

 • Klasowy Dzień Kobiet

 • Spotkanie z okazji zakończenia roku szkolnego.

Ponadto udział we wszystkich wydarzeniach wynikających z Kalendarza imprez szkolnych.

4.  Treści wychowawcze do zrealizowania na godzinie wychowawczej

 

VI

Fizyczna - zdrowie

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych cech osobowości.

Kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej osoby, np. świadomości mocnych i słabych stron.

Rozwijanie postawy prozdrowotnej  jako najważniejszych wartości. (aktywność fizyczna, zdrowe żywienie, zdrowie psychiczne).

Społeczna – kształtowanie relacji

Kształtowanie umiejętności współpracy w dążeniu do osiągnięcia celu.

Uwrażliwianie na różne obszary ludzkich problemów i potrzeb poprzez krzewienie potrzeby udzielania pomocy (wolontariat).

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań i poglądów.

Rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny w życiu człowieka.

Rozwijanie samorządności.

Duchowa / Emocjonalna

Kultura, wartości, normy

Rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii i samodzielności

Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów na zachowanie.

Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników które na nie wpływają.

Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego

Profilaktyka zachowań ryzykowanych

Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach.

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz z zachowaniami agresywnymi.

Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci

 

5.Tematy godzin wychowawczych

 • Wybór Samorządu Klasowego. Przypominamy prawa i obowiązki ucznia.

 • Udział w  Narodowym Czytaniu.

 • Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?

 • Czy warto czytać książki? Moja ulubiona książka.

 • Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole.

 • Wspominamy naszego papieża Wielkiego Polaka Jana Pawła II.

 • Jak ważna jest systematyczna nauka? Organizacja swojej pracy.

 • Spieszmy się kochać bliskich, tak szybko odchodzą.

 • Na czym polega zdrowy styl życia?

 • Narodowe Święto Niepodległości.

 •  Akcja Zdrowe Śniadanie w naszej szkole. Światowy Dzień Życzliwości.

 •  Wkrótce Andrzejki – wróżby andrzejkowe.

 •  AIDS – zagrożenie cywilizacji. Mikołajki klasowe.

 •  Na czym polega zdrowe odżywianie się?

 •  Tradycje Świąt Bożego Narodzenia w polskich domach.

 •  Jak zwalczać wśród nas agresję?

 •  Bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych.

 •  Organizacja czasu wolnego – rola aktywnego trybu życia.

 •  Jak budować postawę życzliwości, akceptacji drugiego człowieka?

 •  Walentynki

 •  Dzień Kobiet w naszej klasie.

 •  Powitanie wiosny 2018.

 •  Tradycje Świąt Wielkanocnych w naszych domach.

 •  Z ekologią na Ty – czy warto dbać o przyrodę?

 •  Higiena okresu dojrzewania.

 •  Święto Flagi i Konstytucji 3 Maja.

 •  Co to jest agresja słowna i jak jej przeciwdziałać?

 •  Rola witamin i mikroelementów w naszym życiu.

 •  Podsumowujemy nasze zachowanie w mijającym roku szkolnym .

 •  Bezpieczeństwo w czasie wakacji 2018 – pogadanka.

 


KLASA VII

Plan wychowawczo-profilaktyczny klasy

Klasa VII

Wychowawca klasy Małgorzata Stawecka

Cele:

 • Propagowanie bezpiecznego korzystania ze środków multimedialnych.

 • Kształtowanie umiejętności organizacji czasu i nauki.

 • Krzewienie wśród uczniów ,, mody na uczenie się” – motywowanie do uczenia się.

 • Propagowanie wśród uczniów zdrowego trybu życia.

 • Promowanie wśród uczniów czytelnictwa.

 • Przeciwdziałanie zjawisku agresji i przemocy rówieśniczej w szkole.

 • Popularyzowanie postawy życzliwości dla innych – wolontariat szkolny.

 • Pielęgnowanie postaw patriotycznych.

  Współpraca z rodzicami

 • Pedagogizacja rodziców dotycząca zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

 • Utrzymywanie stałej współpracy z rodzicami uczniów.

 • Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły – udział w imprezach klasowych, szkolnych.

 • Informowanie rodziców w jaki sposób mają pracować i motywować swoje dzieci do nauki.

 • Wskazanie rodzicom poradni, w których pracują specjaliści zajmujący się daną tematyką.

 • Uświadomienie rodzicom jak ważna jest systematyczna nauka i powtarzanie materiału w celu utrwalenia.

 • Wspólna droga w celu likwidacji agresji wśród uczniów w naszej szkole.

  Ważne wydarzenia w życiu klasy

 • Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole.

 • Narodowe Święto Niepodległości.

 • Jak bezpiecznie korzystać z Internetu.

 • Czy warto czytać książki? Moja ulubiona książka.

 • Jak ważna jest systematyczna nauka i organizacja swojej pracy.

 • Akcja Zdrowe Śniadanie w naszej szkole. Światowy Dzień Życzliwości.

 • Na czym polega zdrowe odżywianie się?

 • Tradycje Świąt Bożego Narodzenia w polskich domach.

 • Dzień Kobiet w naszej klasie.

 • Jak być dobrym i życzliwym człowiekiem?

 • Jak zwalczać wśród nas agresję?

 • Tradycje Świąt Wielkanocnych w naszych domach.

 • Z ekologią na Ty – czy warto dbać o przyrodę?

 • Święto Flagi i Konstytucji 3 Maja.

 • Co warto przeczytać? Nasze propozycje książkowe.

 • Co to jest agresja słowna i jak jej przeciwdziałać?

 • Rola witamin i mikroelementów w naszym życiu.

 • Światowy Dzień bez Papierosa.

 • Podsumowujemy nasze zachowanie w mijającym roku szkolnym.

Treści wychowawcze do zrealizowania na godzinie  wychowawczej

VII

Fizyczna - zdrowie

Kształtowanie postawy proaktywnej, w której uczeń przejmuje inicjatywę, ale też odpowiedzialności za swoje działania, decyzje. (jestem odpowiedzialny za siebie)

Kształtowanie umiejętności świadomego wyznaczania sobie konkretnych celów, umiejętności hierarchizacji zadań. (moja przyszłość)

Rozwijanie postawy prozdrowotnej jako najważniejszych wartości. (aktywność fizyczna, zdrowe żywienie, zdrowie psychiczne).

Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego potencjału. (moje mocne strony)

Kształtowanie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych w okresie dojrzewania.

 

Społeczna – kształtowanie relacji

Kształtowanie umiejętności wchodzenia w interakcje z ludźmi
w sposób zapewniający zadowolenie obydwu stron (komunikacja)

Kształtowanie umiejętności szukania inspiracji, rozwijanie własnej kreatywności. Rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych (wolontariat).

 

Duchowa / Emocjonalna

Kultura, wartości, normy

Popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia
i samokształcenia, zaangażowania w zdobywanie wiedzy
i umiejętności.

Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, prawdomówność, rzetelność i wytrwałość.

Umacnianie więzi ze społecznością lokalną

 

Profilaktyka zachowań ryzykowanych

Rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za dokonywane wybory i postępowanie.

Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania
w sprawach nieletnich.

Rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, niesienia pomocy dotkniętym nimi osobom oraz minimalizowania ich negatywnych skutków. (pomoc przedmedyczna)

Rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia siebie poprzez poszukiwanie i udzielanie odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Jakie są moje cele i zadania życiowe?

 

TEMATY GODZIN WYCHOWAWCZYCH

Tematy godzin wychowawczych realizowanych w klasie VII w roku szkolnym 2017/2018

 1. 05.09.17 r.  Wybór Samorządu Klasowego. Przypominamy prawa i obowiązki ucznia.

 2. 12.09.17 r.  Idea akcji Narodowego Czytania. Prawo dot. postępowania w sprawach nieletnich.

 3. 19.09.17 r.  Ziemia – nasza planeta dbajmy o nią. Idea wolontariatu.

 4. 26.09.17 r.  Jak bezpiecznie korzystać z Internetu? Ograniczone zaufanie w sieci.

 5. 03.10.17 r.  Czy warto czytać książki? Moja ulubiona książka.

 6. 10.10.17 r.  Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole.

 7. 17.10.17 r. Wspominamy naszego papieża Wielkiego Polaka Jana Pawła II. Cechy, które warto doskonalić: prawdomówność, odpowiedzialność.

 8. 24.10.17 r. Jak ważna jest systematyczna nauka? Organizacja swojej pracy.

 9. 31.10.17 r.  Spieszmy się kochać bliskich, tak szybko odchodzą. Rola rodziny w życiu człowieka.

 10.  07.11.17 r. Na czym polega zdrowy styl życia? Jak radzić sobie ze stresem?

 11.   14.11.17 r. Narodowe Święto Niepodległości.

 12.   21.11.17 r.  Akcja Zdrowe Śniadanie w naszej szkole. Światowy Dzień Życzliwości.

 13.  28.11.17 r.  Wkrótce Andrzejki – wróżby andrzejkowe. Podstawy negocjacji i mediacji.

 14.  05.12.17 r.  AIDS – zagrożenie cywilizacji. Mikołajki klasowe.

 15.  12.12.17 r.  Na czym polega zdrowe odżywianie się? Moja przyszłość.

 16.  19.12.17 r.  Tradycje Świąt Bożego Narodzenia w polskich domach.

 17.  02.01.18 r.  Jak zwalczać wśród nas agresję? Moje mocne i słabe strony.

 18.  09.01.18 r.  Bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych. Uzależnienie od komputera, Internetu – co to jest?

 19.   30.01.18 r. Organizacja czasu wolnego – rola aktywnego trybu życia. Moje zainteresowania.

 20.   06.02.18 r.  Jak budować postawę życzliwości, akceptacji drugiego człowieka? Czy warto pomagać bezinteresownie?

 21.   13.02.18 r. Walentynki. Bezpieczny Internet. Moje hobby.

 22.   20.02.18 r.  Instytucje świadczące pomoc w trudnych sytuacjach. Co warto przeczytać?

 23.   27.02.18 r.  Choroby związane ze złym odżywianiem, brakiem ruchu.

 24.   06.03.18 r.  Dzień Kobiet w naszej klasie. Uzależnienia i ich zagrożenia.

 25.   13.03.18 r. Jak być dobrym i życzliwym człowiekiem?

 26.   20.03.18 r.  Powitanie wiosny 2018. Jak rozwijać własną kreatywność?

 27.   27.03.18 r.  Tradycje Świąt Wielkanocnych w naszych domach.

 28.   10.04.18 r.  Z ekologią na Ty – czy warto dbać o przyrodę?

 29.   17.04.18 r.  Higiena okresu dojrzewania. Zmiany fizyczne i psychiczne w okresie dojrzewania.

 30.   24.04.18 r.  Święto Flagi i Konstytucji 3 Maja.

 31.   08.05.18 r.  Co to jest agresja słowna i jak jej przeciwdziałać?

 32.   15.05.18 r.  Rola witamin i mikroelementów w naszym życiu.

 33.   22.05.18 r.  Jak aktywnie spędzam wolny czas – pogadanka.

 34.   29.05.18 r. Światowy Dzień bez Papierosa. Jak nikotyna niszczy organizm człowieka?

 35.   05.06.18 r.  Co to jest cyberprzemoc?

 36.   12.06.18 r. Podsumowujemy nasze zachowanie w mijającym roku szkolnym .

 37.   19.06.18 r.  Bezpieczeństwo w czasie wakacji 2018 – pogadanka.


Program został opracowany przez zespół w składzie

Strefner Milena

Skiba Agnieszka

Żyła Katarzyna

 

orange
mmmmm
STR