PAMIĘTAJMY: JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI!::Zapraszamy do przeglądania zakładki "Galeria".::SZKOŁA POSIADA CERTYFIKAT "SZKOŁY NIEPODLEGOLEJ"

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO

SZKOŁA PODSTAWOWA W STRACHOCINIE; 
STRACHOCIN26; 73-110 STARGARD
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
 
 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. art. 13 ust 1 i 2 w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich
danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych
„RODO”) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz.
1000)  informujemy  o  zasadach  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  o  przysługujących
prawach z tym związanych.
 
Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 roku.
 
Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa w Strachocinie; Strachocin 26;
73-110 Stargard
 
Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania
Szkoły Podstawowej w Strachocinie; Strachocin 26; 73-110 Stargard, a także przysługujących
uprawnień,  można  kierować  do  Inspektora  Ochrony  Danych  Osobowych  poprzez  email: 
iod@gmina.stargard.pl
 
Administrator danych osobowych – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strachocinie; Strachocin
26;  73-110  Stargard,  –  przetwarza  dane  osobowe  na  podstawie  obowiązujących  przepisów
prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. i 
 
1. Dane osobowe przetwarzane są w celach:
a)  wypełnienia  obowiązków  prawnych  ciążących  na  Szkole  Podstawowej 
w Strachocinie;
b)  rekrutacyjnych;
c)  realizacji umów zawartych z kontrahentami;
d)  w  pozostałych  przypadkach  dane  osobowe  przetwarzane  są  wyłącznie  na  podstawie
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;
2. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 1 odbiorcami
danych osobowych mogą być:
a)  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na  zlecenie  organów  władzy  publicznej,  w  zakresie  i  w  celach,  które  wynikają 
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b)  inne  podmioty,  które  na  podstawie  stosownych  umów  podpisanych  z  Szkołą
Podstawową w Strachocinie, przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem
jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strachocinie; Strachocin 26; 73-110 Stargard,
3.  Dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celów
określonych w pkt 1, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 
4.  W  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  przysługują  następujące
uprawnienia: 
 
a)  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)  prawo  do  żądania  sprostowania  (poprawiania)  danych  osobowych  –  w  przypadku 
gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)  prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku gdy:
  dane  nie  są  już  niezbędne  do  celów,  dla  których  były  zebrane  lub  w  inny
sposób przetwarzane,
  osoba,  której  dane  dotyczą,  wniosła  sprzeciw  wobec  przetwarzania  danych
osobowych,
  osoba,  której  dane  dotyczą  wycofała  zgodę  na  przetwarzanie  danych
osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy
prawnej przetwarzania danych,
  dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  dane  osobowe  muszą  być  usunięte  w  celu  wywiązania  się  z  obowiązku
wynikającego z przepisów prawa;
d)  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  Administrator  nie  potrzebuje  już  danych  dla  swoich  celów,  ale  osoba, 
której  dane  dotyczą,  potrzebuje  ich  do  ustalenia,  obrony  lub  dochodzenia
roszczeń,
  osoba,  której  dane  dotyczą,  wniosła  sprzeciw  wobec  przetwarzania  danych, 
do  czasu  ustalenia  czy  prawnie  uzasadnione  podstawy  po  stronie
administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)  prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
  przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane
dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f)  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione
są następujące przesłanki:
  zaistnieją  przyczyny  związane  z  Pani/Pana  szczególną  sytuacją,  w  przypadku
przetwarzania  danych  na  podstawie  zadania  realizowanego  w  interesie  publicznym 
lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  przetwarzanie  jest  niezbędne  do  celów  wynikających  z  prawnie  uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem
sytuacji,  w  których  nadrzędny  charakter  wobec  tych  interesów  mają  interesy 
lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony
danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 
5. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje prawo
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem, 
z obowiązującym prawem.
 
 
6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Szkole
Podstawowej  w  Strachocinie;  Strachocin  26;  73-110  Stargard,  danych  osobowych,
przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  właściwego  w  sprawach
ochrony danych osobowych.
 
7.  W  sytuacji,  gdy  przetwarzanie  danych  osobowych  odbywa  się  na  podstawie  zgody
osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter
dobrowolny.
 
8.  Podanie  danych  osobowych  jest  obowiązkowe,  w  sytuacji  gdy  przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami
umowa.
 
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 
10.  Dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji
międzynarodowej.
 
 
 
                                                          
i
- Ustawa o systemie oświaty, 
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie   zasad organizacji i udzielania pomocy
psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 - Ustawa o systemie informacji oświatowej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego,
warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania , 
 
 

 

 


 

 

Ważne

STRACHUCZNIAKI
fio